Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/2/2022

888 s.r.o.

 • Úpadca 888 s.r.o.
  IČO: 50299522
  Svätovavrinecká 13920/10 / 0
  83101  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 136 z roku 2022 dňa 15.7.2022
 • Spisová značka - súd 1K/2/2022
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 1K/2/2022 S1973
Text

Mgr. Mária Kadáková, správca, so sídlom kancelárie: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, značka správcu: 1973 (ďalej aj ako „správca“), správca úpadcu: 888 s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 299 522

(ďalej aj ako „úpadca“) týmto v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“), zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 24.08.2022 (streda) o 11:00 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča.

Program prvej schôdze veriteľov (predmet rokovania) bude nasledovný:

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3. Voľba veriteľského výboru

4. Rozhodovanie o výmene správcu

5. Záver

Prezentácia veriteľov sa začne o 10:30 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, resp. poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Bytči, dňa 12.07.2022

Mgr. Mária Kadáková, správca