Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s.

 • Úpadca Nexis Fibers a.s.
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1 / 0
  06612  Humenné
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 229 z roku 2022 dňa 30.11.2022
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S1436
Text

OZNÁMENIE DOZORNÉHO SPRÁVCU O UKONČENÍ DOZORNEJ SPRÁVY

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, zn. správcu S 1436 (ďalej len „Dozorný správca“), ako dozorný správca  dlžníka Nexis Fibers a.s.,so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle ust. § 165 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom plánu ukončenie dozornej správy, ktorá bola zavedená nad Dlžníkom, a to z dôvodu:

 • uplynutia reštrukturalizačným plánom určených lehôt splatnosti jednotlivých splátok na uspokojenie vymáhateľnej časti pohľadávok účastníkov plánu zaradených do všetkých skupín veriteľov podľa reštrukturalizačného plánu; 
 • úplného splnenia záväznej časti reštrukturalizačného plánu Dlžníka a splatenia vymáhateľnej časti pohľadávok tých účastníkov plánu, s ktorými dlžník nedosiahol uzavretie individuálnej písomnej dohody o zmene splatnosti vymáhateľnej časti pohľadávky dotknutého veriteľa;
 • uzavretia individuálnych písomných dohôd o zmene splatnosti vymáhateľnej časti pohľadávky medzi Dlžníkom a účastníkmi plánu, na základe ktorých došlo k individuálnemu určeniu nových lehôt splatnosti vymáhateľnej časti pohľadávok dotknutých veriteľov, mimo rámca reštrukturalizačného plánu a ním zavedenej dozornej správy na Dlžníkom.

Oznámenie Dozorného správcu o zavedení dozornej správy nad Dlžníkom v súlade s reštrukturalizačným plánom Dlžníka bolo zverejnené v Obchodnom vestníku MS SR č. 100/2017 pod značkou záznamu K011728 dňa 26.05.2017. Zverejnením oznámenia nastali účinky dozornej správy zavedenej nad Dlžníkom a Dozorný správca vykonával nad Dlžníkom dozornú správu, v súlade s ust. § 162 a nasl. ZKR a ustanoveniami reštrukturalizačného plánu.

Zverejnením tohto oznámenia o ukončení dozornej správy zanikajú v súlade s ust. § 165 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy zavedenej nad Dlžníkom, funkcia Dozorného správcu a Veriteľského výboru.

Presný rozsah uspokojenia záväzkov (vymáhateľnej časti pohľadávok účastníkov plánu) určených záväznou časťou reštrukturalizačného plánu Dlžníka vyplýva z prílohy č. 2 záverečnej písomnej správy o plnení reštrukturalizačného plánu Dlžníkom vyhotovenej Dozorným správcom, ktorá je súčasťou súdneho spisu vedeného Okresným súdom Prešov ako príslušným insolvenčným súdom pod sp. zn. 1R/3/2016 a ktorú na základe vyžiadania poskytne Dozorný správca účastníkom plánu aj po ukončení dozornej správy zavedenej nad Dlžníkom.

Za týmto účelom možno Dozorného správcu kontaktovať telefonicky na tel. č. + 421 908 989 977 alebo e-mailom na e-mailovej adrese presov@irkr.sk.

Dátum ukončenia dozornej správy zavedenej nad Dlžníkom: 22.11.2022

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca