Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/1/2022

MA-KU invest, s.r.o.

 • Úpadca MA-KU invest, s.r.o.
  IČO: 45336288
  Adlerova 1 / 0
  04022  Košice
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 6 z roku 2023 dňa 10.1.2023
 • Spisová značka - súd 31K/1/2022
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 31K/1/2022 S1561
Text

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I pod vyššie označenou spisovou značkou Ing. Ján Simko, správca oznamuje účastníkom konkurzného konania, ich zástupcom a oprávneným osobám, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Kukučínova 14, 040 01 Košice v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu, je možné podávať písomne na uvedenej adrese, prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy alebo elektronicky na mailovej adrese: simkojan@zoznam.sk.

Ing. Ján Simko, správca