Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/1/2022

MA-KU invest, s.r.o.

 • Úpadca MA-KU invest, s.r.o.
  IČO: 45336288
  Adlerova 1 / 0
  04022  Košice
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 27 z roku 2023 dňa 8.2.2023
 • Spisová značka - súd 31K/1/2022
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 31K/1/2022 S1561
Text

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I pod vyššie uvedenou spisovou značkou, Ing. Ján Simko, správca, podľa ustanovenia § 32 odsek 7 písmeno b) zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania prihlásených pohľadávok iných veriteľov. Kauciu je možné zložiť na účet IBAN SK21 1100 0000 0029 1185 9034.

Ing. Ján Simko, správca