Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/1/2022

MA-KU invest, s.r.o.

 • Úpadca MA-KU invest, s.r.o.
  IČO: 45336288
  Adlerova 1 / 0
  04022  Košice
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 38 z roku 2023 dňa 23.2.2023
 • Spisová značka - súd 31K/1/2022
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 31K/1/2022 S1561
Text

Ing. Ján Simko, správca majetku úpadcu MA-KU invest, s.r.o., konkurz vedený na Okresnom súde Košice I pod spisovou značkou 31K/1/2022, týmto v súlade s ustanovením § 34 odsek 1 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvoláva prvú schôdzu veriteľov.

Prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 27.04.2023 o 8:30 hodine na adrese Kupeckého 4, 040 01 Košice, pričom predmetom zasadnutia prvej schôdze veriteľov bude:

 1. Otvorenie prvej schôdze veriteľov
 2. Rozhodovanie o výmene správcu
 3. Voľba veriteľského výboru
 4. Záver

Pri prezentácii sa prítomní veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a splnomocnením, resp. poverením na zastupovanie.

Ing. Ján Simko, správca