Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 20K/6/2023

DOMMAT s. r. o.

 • Úpadca DOMMAT s. r. o.
  IČO: 50966430
  Pri Studničke 4776/38
  94907  Nitra
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 161 z roku 2023 dňa 22.8.2023
 • Spisová značka - súd 20K/6/2023
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 20K/6/2023 S1945
Text

Oznam správcu veriteľom o podmienkach nahliadania do správcovského spisu

 

Mgr. Peter Páll, LL.M., správca úpadcu: DOMMAT s.r.o., so sídlom: Pri Studničke 4776/38, 949 07 Nitra, IČO: 50 966 430,  týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.

 

Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred nahlásiť písomne, mailom na adresu: pall@spravca.info, alebo telefonicky na mobilnom čísle: 0948/805 300.

 

 

V Nitre dňa 17.08.2023

Mgr. Peter Páll, LL.M., správca