Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 43R/5/2023

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

 • Úpadca 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
  IČO: 36460869
  Ľubochnianska 2407/2 / 0
  08006  Ľubotice
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 181 z roku 2023 dňa 22.9.2023
 • Spisová značka - súd 43R/5/2023
 • Súd Mestský súd Košice
 • Spisová značka - správca 43R/5/2023 S1581
Text

JUDr. Stanislav Demčák, LL.M. ako reštrukturalizačný správca v reštrukturalizácii povolenej dlžníkovi: 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o., so sídlom: Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 460 869, vedenej Mestským súdom Košice pod sp. zn. 43R/5/2023, týmto zvoláva v súlade s § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov schôdzu veriteľov na deň 01.12.2023 o 09:30 hod. Schôdza veriteľov sa uskutoční v sídle spoločnosti 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. na adrese: Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice v zasadačke, ktorá sa nachádza na 2. nadzemnom podlaží.

Program schôdze veriteľov:

1. otvorenie schôdze veriteľov

2. správa dlžníka o jeho finančnej a obchodnej situácii a stanovisko dlžníka k reštrukturalizácii

3. zisťovanie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok

4. voľba veriteľského výboru

5. záver

Prezentácia veriteľov sa začne od 09:00 hod. v mieste konania schôdze veriteľov. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (postačuje výtlačok z webového sídla obchodného registra). Zástupcovia veriteľov sa preukážu splnomocnením alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

V Bratislave dňa 18. septembra 2023

JUDr. Stanislav Demčák, LL.M. správca