Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
36OdK/7/2022 36OdK/7/2022 S1752
18.8.2022
Popluhár Milan Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Kráľová nad Váhom Nitriansky
36OdK/7/2022 36OdK/7/2022 S1752
18.8.2022
Popluhár Milan Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Kráľová nad Váhom Nitriansky
36OdK/7/2022 36OdK/7/2022 S1752
18.8.2022
Popluhár Milan Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Kráľová nad Váhom Nitriansky
23OdK/127/2021 23OdK/127/2021 S1752
18.8.2022
Vulevová Eva, Ing. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Neded Nitriansky
23OdK/127/2021 23OdK/127/2021 S1752
18.8.2022
Vulevová Eva, Ing. Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Neded Nitriansky
23OdK/127/2021 23OdK/127/2021 S1752
18.8.2022
Vulevová Eva, Ing. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Neded Nitriansky
2OdK/95/2022 2OdK/95/2022 S1816
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Nižný Hrabovec Prešovský
3OdK/228/2022 3OdK/228/2022 S1816
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Giraltovce Prešovský
5OdK/312/2022 5OdK/312/2022 S1949
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Jakub Bodnár Spišská Belá Prešovský
5OdK/344/2021 5OdK/344/2021 S1595
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Dušan Kuruc Červenica Prešovský
5OdK/312/2022 5OdK/312/2022 S1949
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Jakub Bodnár Spišská Belá Prešovský
5OdK/312/2022 5OdK/312/2022 S1949
18.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Jakub Bodnár Spišská Belá Prešovský
3OdK/86/2022 3OdK/86/2022 S1857
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu Ing. Jarmila Lišivková Kežmarok Prešovský
2OdK/162/2022 2OdK/162/2022 S817
18.8.2022
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Ján Surma Humenné Prešovský
5OdK/183/2022 5OdK/183/2022 S2056
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu IKC - správca, k. s. Bajerov Prešovský
5OdK/306/2022 5OdK/306/2022 S1722
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Soňa Surmová LL.M. Ladomirová Prešovský
5OdK/306/2022 5OdK/306/2022 S1722
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Soňa Surmová LL.M. Ladomirová Prešovský
5OdK/401/2021 5OdK/401/2021 S759
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Šatník Kapišová Prešovský
5OdK/211/2022 5OdK/211/2022 S1733
18.8.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Vladimír Ledecký Čabiny Prešovský
5OdK/311/2022 5OdK/311/2022 S2009
18.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu UBC 2020, k.s. Varhaňovce Prešovský