Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
29.11.2022
Penzión Bodva s.r.o.
IČO: 52826538
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Moldava nad Bodvou Košický
9OdK/27/2019
29.11.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košická Nová Ves Košický
9OdK/51/2022
29.11.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
32OdK/337/2022
29.11.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Rozhanovce Košický
29.11.2022
Ferrara s. r. o.
IČO: 45298386
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
29.11.2022
ICOMA spol. s r.o.
IČO: 36568902
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
26OdK/309/2022 26OdK/309/2022 S1424
29.11.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Viliam Lafko Lastomír Košický
26OdK/327/2022 26OdK/327/2022 S1424
29.11.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Viliam Lafko Košice - Sídlisko Ťahanovce Košický
26OdK/327/2022 26OdK/327/2022 S1424
29.11.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Viliam Lafko Košice - Sídlisko Ťahanovce Košický
26OdK/309/2022 26OdK/309/2022 S1424
29.11.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Viliam Lafko Lastomír Košický
29.11.2022
KONZEKO spol. s r.o.
IČO: 31659772
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Markušovce Košický
9OdK/47/2022 9OdK/47/2022 S1287
29.11.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Milan Polončák PhD. Veľké Ozorovce Košický
31OdK/34/2022 31OdK/34/2022 S2073
29.11.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Peter Čabák Budkovce Košický
31OdK/34/2022 31OdK/34/2022 S2073
29.11.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Peter Čabák Budkovce Košický
32OdK/249/2022 32OdK/249/2022 S2015
29.11.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ Oznámenie správcu JUDr. Ing. Juraj Závodský Krásnovce Košický
26OdK/328/2022 26OdK/328/2022 S1286
29.11.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová PhD. Sečovce Košický
26OdK/328/2022 26OdK/328/2022 S1286
29.11.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová PhD. Sečovce Košický
30K/1/2022 30K/1/2022 S714
29.11.2022
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Doc. JUDr. Ján Pirč CSc. Čečejovce Košický
31K/44/2016 31K/44/2016 S1982
29.11.2022
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Andrej Fekete Košice Košický
26OdK/110/2022 26OdK/110/2022 S1731
29.11.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Leles Košický