Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
28.11.2022
ORVIS družstvo Košice
IČO: 00594270
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
28.11.2022
LUMEN SR, a.s.
IČO: 36189022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
28.11.2022
CESTY SK s.r.o.
IČO: 36580058
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
30OdK/328/2022
28.11.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Ťahanovce Košický
30OdK/326/2022
28.11.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Turňa nad Bodvou Košický
30OdK/324/2022
28.11.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Sirník Košický
28.11.2022
LUMEN SR, a.s.
IČO: 36189022
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
28.11.2022
NEMKON spol. s r.o. Michalovce v likvidácii
IČO: 31664377
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
28.11.2022
BASCAN, s.r.o.
IČO: 36601292
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
28.11.2022
WALTOR SBT s.r.o.
IČO: 36578533
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
32OdK/184/2022 32OdK/184/2022 S1035
28.11.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Viera Dobrovolská Košice-Západ Košický
32OdK/261/2022 32OdK/261/2022 S1763
28.11.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Gabriel Šoltés Kostoľany nad Hornádom Košický
28.11.2022
AGROPRODUKTA akciová spoločnosť v konkurze
IČO: 31664504
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Veľké Kapušany Košický
32OdK/317/2022 32OdK/317/2022 S1132
28.11.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Melánia Burdová Košice-Sidlisko KVP Košický
30OdK/323/2022 30OdK/323/2022 S1923
28.11.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Matúš Mihalovič PhD. Michalovce Košický
32OdK/317/2022 32OdK/317/2022 S1132
28.11.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Melánia Burdová Košice-Sidlisko KVP Košický
32OdK/317/2022 32OdK/317/2022 S1132
28.11.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Melánia Burdová Košice-Sidlisko KVP Košický
30OdK/323/2022 30OdK/323/2022 S1923
28.11.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Matúš Mihalovič PhD. Michalovce Košický
30OdK/323/2022 30OdK/323/2022 S1923
28.11.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Matúš Mihalovič PhD. Michalovce Košický
28.11.2022
Wirecard Slovakia s.r.o.
IČO: 51489236
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ing. Kristián Sušina PhD. Košice - mestská časť Staré Mesto Košický