Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
31OdK/20/2022 31OdK/20/2022 S795
25.11.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Juraj Biroš Trhovište Košický
31OdK/20/2022 31OdK/20/2022 S795
25.11.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Juraj Biroš Trhovište Košický
31OdK/20/2022 31OdK/20/2022 S795
25.11.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Juraj Biroš Trhovište Košický
30OdK/208/2022 30OdK/208/2022 S1287
25.11.2022
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Milan Polončák PhD. Prakovce Košický
30OdK/240/2022 30OdK/240/2022 S1286
25.11.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová PhD. Helcmanovce Košický
26OdK/321/2022 26OdK/321/2022 S1910
25.11.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Martin Morochovič Novosad Košický
26OdK/321/2022 26OdK/321/2022 S1910
25.11.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Martin Morochovič Novosad Košický
26OdK/318/2022 26OdK/318/2022 S1836
25.11.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu P/J/L k.s. Kecerovce Košický
31OdK/15/2022 31OdK/15/2022 S1836
25.11.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu P/J/L k.s. Bystrany Košický
30OdK/202/2022 30OdK/202/2022 S956
25.11.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu JUDr. Daniela Tarhajová Sečovce Košický
31OdK/35/2022
25.11.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Turňa nad Bodbou Košický
31OdK/36/2022
25.11.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Družstevná pri Hornáde Košický
32OdK/328/2022
25.11.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Krásnohorské Podhradie Košický
32OdK/325/2022
25.11.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Smolnícka Huta Košický
32OdK/327/2022
25.11.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Spišská Nová Ves Košický
26OdK/330/2022
25.11.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Veľké Ozorovce Košický
32OdK/329/2022
25.11.2022
Katarína Vizaverová Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice-Nad Jazerom Košický
31OdK/26/2022
25.11.2022
Jana Kokyová Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Švedlár Košický
25.11.2022
Rapid life životná poisťovňa, a.s.
IČO: 31690904
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Jana Kollárová Košice Košický
25.11.2022
Rapid life životná poisťovňa, a.s.
IČO: 31690904
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Jana Kollárová Košice Košický