Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23OdK/114/2023
5.6.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Bohdanovce and Trnavou Trnavský
23OdK/113/2023
5.6.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Brestovany - Horné Lovčice Trnavský
23OdK/112/2023
5.6.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Hlohovec Trnavský
23OdK/111/2023
5.6.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
1K/24/2022 1K/24/2022 S296
5.6.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Richard Schwarz Sereď Trnavský
1K/24/2022 1K/24/2022 S296
5.6.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Richard Schwarz Sereď Trnavský
1K/24/2022 1K/24/2022 S296
5.6.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Richard Schwarz Sereď Trnavský
1K/24/2022 1K/24/2022 S296
5.6.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Richard Schwarz Sereď Trnavský
23OdK/52/2023 23OdK/52/2023 S1986
5.6.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Barbora Gašparovičová Veľký Meder Trnavský
5.6.2023
K2-trading, s.r.o.
IČO: 46788433
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Insolvency k. s. Trnava Trnavský
5.6.2023
ADELI Center, s.r.o.
IČO: 36449521
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Insolvency k. s. Piešťany Trnavský
23OdK/50/2023 23OdK/50/2023 S1131
5.6.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Okoč Trnavský
23OdK/50/2023 23OdK/50/2023 S1131
5.6.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Okoč Trnavský
36OdK/85/2023 36OdK/85/2023 S1221
5.6.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Viera Nováková Zlaté Klasy Trnavský
36OdK/85/2023 36OdK/85/2023 S1221
5.6.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Viera Nováková Zlaté Klasy Trnavský
60OdK/48/2023 60OdK/48/2023 S1148
5.6.2023
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Štefan Dostál Čiližská Radvaň Trnavský
60OdK/68/2023 60OdK/68/2023 S2009
5.6.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu UBC 2020, k.s. Skalica Trnavský
60OdK/61/2023 60OdK/61/2023 S2009
5.6.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu UBC 2020, k.s. Petrova Ves Trnavský
60OdK/69/2023 60OdK/69/2023 S1834
5.6.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Milada Koukalová Vozokany Trnavský
5.6.2023
WELTEN, a.s. "v konkurze"
IČO: 35966378
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Báč Trnavský