Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
36OdK/161/2023 36OdK/161/2023 S422
26.9.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Alena Kaplanová Trnava Trnavský
36OdK/195/2023 36OdK/195/2023 S1398
26.9.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Michalička Pata Trnavský
26.9.2023
Trnavské automobilové závody, štátny podnik v likvidácii
IČO: 00009199
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
36OdK/68/2023 36OdK/68/2023 S1663
26.9.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Nikoleta Zajko LL.M. Veľký Meder Trnavský
23OdK/150/2023 23OdK/150/2023 S1221
26.9.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Viera Nováková Trebatice Trnavský
23OdK/150/2023 23OdK/150/2023 S1221
26.9.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Viera Nováková Trebatice Trnavský
36OdK/187/2021 36OdK/187/2021 S1663
26.9.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu JUDr. Nikoleta Zajko LL.M. Veľké Úľany Trnavský
26.9.2023
LINE - Molnár s.r.o.
IČO: 36266388
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ladislav Zselinszky Horné Saliby Trnavský
20OdK/66/2023 20OdK/66/2023 S1634
26.9.2023
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Hana Sopko LL.M. Veľké Úľany Trnavský
20OdK/66/2023 20OdK/66/2023 S1634
26.9.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Hana Sopko LL.M. Veľké Úľany Trnavský
20OdK/66/2023 20OdK/66/2023 S1634
26.9.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Hana Sopko LL.M. Veľké Úľany Trnavský
25OdK/162/2018 25OdK/162/2018 S1634
26.9.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Hana Sopko LL.M. Piešťany Trnavský
36OdK/87/2021 36OdK/87/2021 S1939
26.9.2023
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu K/V Insolvency, k.s. Pečeňady Trnavský
26.9.2023
Správcovská G2 Park, s.r.o.
IČO: 47843934
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
26.9.2023
Mdiet,
IČO: 47209623
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Piešťany Trnavský
23K/12/2014
26.9.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
B1-4K/8/2020
26.9.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Trnava Trnavský
25OdK/350/2020 25OdK/350/2020 S1977
25.9.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová Šúrovce Trnavský
60OdK/115/2023 60OdK/115/2023 S489
25.9.2023
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Barbora Volárová Dvorníky Trnavský
23OdK/195/2023 23OdK/195/2023 S1505
25.9.2023
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Galanta Trnavský