Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20OdK/159/2023 20OdK/159/2023 S2097
14.5.2024
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Kober Jurová Trnavský
60OdK/279/2022 60OdK/279/2022 S2038
14.5.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Monika Palkovičová Hlohovec Trnavský
60OdK/279/2022 60OdK/279/2022 S2038
14.5.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Monika Palkovičová Hlohovec Trnavský
60OdK/68/2024 60OdK/68/2024 S1131
14.5.2024
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Trnava Trnavský
60OdK/68/2024 60OdK/68/2024 S1131
14.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Trnava Trnavský
60OdK/68/2024 60OdK/68/2024 S1131
14.5.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Trnava Trnavský
23K/15/2016 23K/15/2016 S1371
14.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Insolvenčný správca, k.s. Sereď Trnavský
36OdK/24/2024 36OdK/24/2024 S1977
14.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová Sládkovičovo Trnavský
60OdK/57/2022 60OdK/57/2022 S1804
14.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Insolvenčný správca, k. s. Leopoldov Trnavský
60OdK/18/2023 60OdK/18/2023 S1804
14.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Insolvenčný správca, k. s. Hlohovec Trnavský
8K/5/2020
14.5.2024
Fyzická osoba Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Dunajská Streda Trnavský
31OdK/50/2023 31OdK/50/2023 S1908
13.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Tomáš Christov Veľký Meder Trnavský
36OdK/5/2024 36OdK/5/2024 S1746-87
13.5.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Daniel Poturnay Senica Trnavský
20OdK/13/2024 20OdK/13/2024 S1619
13.5.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Peter Sopko LL.M. Oľdza Trnavský
23OdK/10/2023 23OdK/10/2023 S1685
13.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Trnavský správcovský dom, k. s. Okoč Trnavský
36OdK/245/2023 36OdK/245/2023 S1685
13.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Trnavský správcovský dom, k. s. Ohrady Trnavský
60OdK/196/2023 60OdK/196/2023 S1685
13.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Trnavský správcovský dom, k. s. Povoda Trnavský
25OdK/201/2020 25OdK/201/2020 S1148
13.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu JUDr. Štefan Dostál Šoporňa Trnavský
60OdK/210/2023 60OdK/210/2023 S1634
13.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Hana Sopko LL.M. Brodské Trnavský
36OdK/34/2024 36OdK/34/2024 S1526
13.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Tibor Timár Dunajská Streda Trnavský