Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5.11.2014
LOBBIA s.r.o. Predaj majtetku - likvidácia Predaj majetku - likvidácia Peter Novosad ,
5OdK/617/2019 5OdK/617/2019 S1475
28.6.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Dlhopolec - Banskobystrický
5OdK/632/2018 5OdK/632/2018 S1308
4.1.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jana Čepčeková - Prešovský
36/OdK/44/2018 ODK-301-001/2018
26.7.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu SKP, k.s. - Trnavský
3.2.2014
SCOTIA Logistics spol. s r.o.
34102736
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu KONRES k.s. -
27OdK/263/2019 27OdK/263/2019 S1636 NR
16.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu LexCreditor k.s. -
27OdK/263/2019 27OdK/263/2019 S1636 NR
16.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LexCreditor k.s. -
27OdK/263/2019 27OdK/263/2019 S1636 NR
11.3.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LexCreditor k.s. -
27OdK/263/2019 27OdK/263/2019 S1636 NR
25.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LexCreditor k.s. -
9OdK/89/2018 9OdK/89/2018 S1198
14.11.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ján Korčmároš -
9OdK/89/2018 9OdK/89/2018 S1198
14.11.2018
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ján Korčmároš -
9OdK/89/2018 9OdK/89/2018 S1198
14.11.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Ján Korčmároš -
9OdK/89/2018 9OdK/89/2018 S1198
2.9.2019
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Ing. Ján Korčmároš -
9OdK/89/2018 9OdK/89/2018 S1198
2.9.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Ján Korčmároš -
21.4.2015
Roľnícke družstvo Pod Soroškou
31701230
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Imrich Krupička , Košický
7OdK/36/2017 7Odk/36/2017 S1523
6.12.2017
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marta Bojo Vevurková 0 Žilinský
23.9.2020
Štátny majetok Handlová, š.p. Predaj majtetku - likvidácia Predaj majetku - likvidácia JUDr. Andrej Jaroš 0
27OdK/222/2020 27OdK/222/2020 S1686
1.10.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Alexandra Karlíková 0
27OdK/222/2020 27OdK/222/2020 S1686
1.10.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Alexandra Karlíková 0
9OdK/374/2019 9OdK/374/2019 S1862
28.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Insolvency Management Group, k. s. 010 01