Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2OdK/468/2020 2OdK/468/2020 S1699
4.11.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
5OdK/403/2020 5OdK/403/2020/S2002
17.6.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Miroslav Jakubčík Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/336/2020 2OdK/336/2020 S1716
28.6.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/336/2020 2OdK/336/2020 S1716
28.6.2021
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2K/19/2016 2K/19/2016 S 1716
13.2.2018
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/641/2018
20.7.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Štiavnica Banskobystrický
4OdK/646/2018
20.7.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Štiavnica Banskobystrický
4OdK/355/2020 4OdK/355/2020 S1699
21.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery, k.s. Banská Štiavnica Banskobystrický
5OdK/509/2018 5OdK/509/2018 S1201
20.9.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Miloš Levrinc PhD. Banská Štiavnica Banskobystrický
4OdK/242/2018 4OdK/242/2018 S1614
30.8.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Brezno Banskobystrický
5OdK/449/2020 5OdK/449/2020 S1169
29.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Brezno Banskobystrický
5OdK/449/2020 5OdK/449/2020 S1169
29.10.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Brezno Banskobystrický
5OdK/449/2020 5OdK/449/2020 S1169
29.10.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Brezno Banskobystrický
4OdK/678/2018 4OdK/678/2018 S1201
2.8.2018
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Miloš Levrinc PhD. Brezno Banskobystrický
5OdK/449/2020 5OdK/449/2020 S1169
21.12.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Brezno Banskobystrický
5OdK/449/2020 5OdK/449/2020 S1169
21.12.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Brezno Banskobystrický
5OdK/357/2020 5OdK/357/2020 S1540
1.12.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marián Pataj Dobrá Niva Banskobystrický
2OdK/68/2020 4OdK/258/2020 S1752
26.6.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Dudince Banskobystrický
4OdK/258/2020 4OdK/258/2020 S1752
26.6.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Dudince Banskobystrický
4OdK/258/2020 4OdK/258/2020 S1752
26.6.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Dudince Banskobystrický