Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4OdK/258/2020 4OdK/258/2020 S1752
28.7.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Dudince Banskobystrický
4OdK/899/2018
1.10.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hliník nad Hronom Banskobystrický
4OdK/901/2018
1.10.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hliník nad Hronom Banskobystrický
1K 18/2013 1K 18/2013 S1140
21.2.2018
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Horná Ždaňa Banskobystrický
5.9.2014
Timba Slovakia, s.r.o. "v konkurze“
36824623
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Andrea Balážiková Hriňová Banskobystrický
2OdK/53/2020 2OdK/53/2020 S1966
17.2.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Milan Kozický Hrnčiarske Zalužany Banskobystrický
2OdK/53/2020 2OdK/53/2020 S1966
17.2.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Milan Kozický Hrnčiarske Zalužany Banskobystrický
2OdK/53/2020 2OdK/53/2020 S1966
17.2.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Milan Kozický Hrnčiarske Zalužany Banskobystrický
4OdK/484/2019 4OdK/484/2019 S1656
24.5.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Denisa Pejchalová Hronsek Banskobystrický
5OdK/533/2019 5OdK/533/2019 S1699
19.3.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery k.s. Janova Lehota Banskobystrický
2OdK/848/2018
13.9.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Janova Lehota Banskobystrický
3OdK/260/2018 3OdK/260/2018 S1614
28.8.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Jelšava Banskobystrický
2OdK/517/2019 2OdK/517/2019 S1540
24.3.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marián Pataj Korytárky Banskobystrický
3OdK/552/2017 3OdK/552/2017
20.4.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s. Kremnica Banskobystrický
1K 59/2012 1K 59/2012 S1614
5.8.2013
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slavomír Jančiar Kremnica Banskobystrický
1K 31/2014 1K 31/2014 S88
26.6.2014
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Pavel Vrška Lovinobaňa Banskobystrický
5OdK/511/2020 5OdK/511/2020/S2002
17.6.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Miroslav Jakubčík Lovinobaňa Banskobystrický
2OdK/905/2018
27.9.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lovčica-Trubín Banskobystrický
5OdK/308/2018
27.7.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lutila Banskobystrický
5OdK/1065/2019 5OdK/1065/2019
16.12.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu INWORX k.s. Lučenec Banskobystrický