Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5OdK/290/2018
25.7.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Abovce Banskobystrický
5OdK/290/2018
27.7.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Abovce Banskobystrický
4OdK/1061/2018 4OdK/1061/2018 S1432
21.11.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Abovce Banskobystrický
4OdK/1061/2018 4OdK/1061/2018 S1432
21.11.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Abovce Banskobystrický
4OdK/1061/2018 4OdK/1061/2018 S1432
27.12.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Abovce Banskobystrický
4OdK/1061/2018 4OdK/1061/2018 S1432
27.2.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Abovce Banskobystrický
4OdK/1061/2018 4OdK/1061/2018 S1432
28.2.2019
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Abovce Banskobystrický
4OdK/1061/2018 4OdK/1061/2018 S1432
28.2.2019
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Abovce Banskobystrický
4OdK/1061/2018 4OdK/1061/2018 S1432
19.3.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Abovce Banskobystrický
4OdK/1061/2018 4OdK/1061/2018 S1432
4.4.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Abovce Banskobystrický
4OdK/1061/2018 4OdK/1061/2018 S1432
18.4.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Abovce Banskobystrický
2OdK/644/2019 2OdK/644/2019 S519
9.7.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Abovce Banskobystrický
2OdK/644/2019 2OdK/644/2019 S519
9.7.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Abovce Banskobystrický
2OdK/644/2019 2OdK/644/2019 S519
17.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Abovce Banskobystrický
4OdK/300/2020 4OdK/300/2020 S1754
3.6.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Abovce Banskobystrický
4OdK/300/2020 4OdK/300/2020 S1754
3.6.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Abovce Banskobystrický
4OdK/300/2020 4OdK/300/2020 S1754
3.6.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Abovce Banskobystrický
4OdK/300/2020 4OdK/300/2020 S1754
27.7.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Abovce Banskobystrický
4OdK/300/2020 4OdK/300/2020 S1754
28.7.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Abovce Banskobystrický
4OdK/308/2017 4OdK/308/2017 S1795
23.10.2017
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Abovce Banskobystrický