Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
32OdK/146/2019 32OdK/146/2019 S1561
17.4.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Dobšiná Košický
30OdK/20/2021
16.2.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gemerská Panica Košický
26OdK/63/2021
19.4.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gemerská Panica Košický
32OdK/74/2021
11.5.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gemerská Panica Košický
32OdK/114/2021
21.6.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gemerská Panica Košický
32OdK/262/2021
15.10.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gemerská Panica Košický
32OdK/280/2021 32OdK/280/2021S996
29.10.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Hrhov Košický
10.5.2013
DREVINA–DREVONA, spol. s r.o. „v konkurze“
IČO: 36472093
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Košice Košický
32OdK/569/2019 32OdK/569/2019S996
3.2.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Košice Košický
31OdK/421/2019 31OdK/421/2019 S1752
18.9.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Košice Košický
31OdK/421/2019 31OdK/421/2019 S1752
18.9.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Košice Košický
31OdK/421/2019 31OdK/421/2019 S1752
18.9.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Košice Košický
31OdK/421/2019 31OdK/421/2019 S1752
18.12.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Košice Košický
26K/6/2016 26K/6/2016 S1590
16.5.2016
Fyzická osoba Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Advisors k.s. Košice Košický
32OdK/335/2020 32OdK/335/2020 S859
1.4.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Milan Okajček Košice Košický
9OdK/28/2019 9OdK/28/2019 S1752
18.4.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Košice - Barca Košický
9OdK/28/2019 9OdK/28/2019 S1752
18.4.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Košice - Barca Košický
9OdK/28/2019 9OdK/28/2019 S1752
18.4.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Košice - Barca Košický
9OdK/28/2019 9OdK/28/2019 S1752
2.7.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Košice - Barca Košický
25.11.2016
NEEL s.r.o.
IČO: 36863718
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu BS Správcovská k.s. Košice - mestská časť Juh Košický