Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26OdK/2/2021 26OdK/2/2021S1700
10.2.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Zlaté Klasy Trnavský
26OdK/2/2021 26OdK/2/2021S1700
10.2.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Zlaté Klasy Trnavský
26OdK/2/2021 26OdK/2/2021S1700
19.5.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Zlaté Klasy Trnavský
28OdK/209/2018 28OdK/209/2018 S1700
29.10.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Biely Kostol Trnavský
28OdK/209/2018 28OdK/209/2018 S1700
29.10.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Biely Kostol Trnavský
28OdK/209/2018 28OdK/209/2018S1700
19.12.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Biely Kostol Trnavský
28OdK/209/2018 28OdK/209/2018S1700
19.12.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Biely Kostol Trnavský
28OdK/352/2019 28OdK/352/2019S1700
31.12.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Boleráz Trnavský
28OdK/352/2019 28OdK/352/2019S1700
31.12.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Boleráz Trnavský
28OdK/352/2019 28OdK/352/2019S1700
6.2.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Boleráz Trnavský
28OdK/352/2019 28OdK/352/2019S1700
6.2.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Boleráz Trnavský
36OdK/123/2020 36OdK/123/2020 S1765
12.6.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS k.s. Borský Mikuláš Trnavský
36OdK/123/2020 36OdK/123/2020 S1765
12.6.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS k.s. Borský Mikuláš Trnavský
36OdK/123/2020 36OdK/123/2020 S1765
12.6.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS k.s. Borský Mikuláš Trnavský
28OdK/8/2017 28OdK/8/2017 S1398
15.11.2017
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Michalička Dolný Štál Trnavský
36OdK/279/2021 36OdK/279/2021S1700
1.10.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Dunajská Streda Trnavský
36OdK/279/2021 36OdK/279/2021S1700
1.10.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Dunajská Streda Trnavský
36OdK/279/2021 36OdK/279/2021S1700
15.12.2021
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Dunajská Streda Trnavský
36OdK/279/2021 36OdK/279/2021S1700
10.3.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Dunajská Streda Trnavský
36OdK/279/2021 36OdK/279/2021S1700
5.4.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Dunajská Streda Trnavský