Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
14.5.2019
3070, a.s.
47736186
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
14.5.2019
3070, a.s.
47736186
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
14.5.2019
3070, a.s.
47736186
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
24.6.2019
3070, a.s.
47736186
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
27.6.2019
3070, a.s.
47736186
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
11.7.2019
3070, a.s.
47736186
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
16.7.2019
3070, a.s.
47736186
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
16.7.2019
3070, a.s.
47736186
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
15.8.2019
3070, a.s.
47736186
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
30.8.2019
3070, a.s.
47736186
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
5.9.2019
3070, a.s.
47736186
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
10.9.2019
3070, a.s.
47736186
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
11.9.2019
3070, a.s.
47736186
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
17.9.2019
3070, a.s.
47736186
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
17.9.2019
3070, a.s.
47736186
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
14.10.2019
3070, a.s.
47736186
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
17.10.2019
3070, a.s.
47736186
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
17.10.2019
3070, a.s.
47736186
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
25.10.2019
3070, a.s.
47736186
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
5.11.2019
3070, a.s.
47736186
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský