Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20.10.2020
VIKTOR Group, a.s.
36632911
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Devičie Banskobystrický
20.10.2020
VIKTOR Group, a.s.
36632911
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Devičie Banskobystrický
20.10.2020
LOKWOOD s.r.o.
46165444
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
20.10.2020
WMT Hnúšťa, s.r.o
51785498
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Eva Chromčíková Hnúšťa Banskobystrický
4OdK/382/2020 4OdK/382/2020 S1337
20.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Viera Cibulová Nová Baňa Banskobystrický
20.10.2020
Agrochemický podnik, s.r.o.
31575170
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Veľký Krtíš Banskobystrický
2OdK/351/2020 2OdK/351/2020 S1826
20.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ Oznámenie správcu RESKON, k.s. Mikušovce Banskobystrický
2OdK/166/2020 2OdK/166/2020 S1140
20.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
20.10.2020
MIJAS spol. s r.o.
31580645
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Lucia Fabriciusová Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/225/2020 2OdK/225/2020 S1646
20.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Natália Miľanová Dúbravica Banskobystrický
5OdK/247/2020 5OdK/247/2020 S1646
20.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Natália Miľanová Banská Štiavnica Banskobystrický
5OdK/184/2020 5OdK/184/2020 S1929
20.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu insolva debt solutions, k. s. Litava Banskobystrický
5OdK/103/2020 5OdK/103/2020 S1646
20.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Natália Miľanová Banská Bystrica Banskobystrický
20.10.2020
Tarantová Oľga, s.r.o. "v likvidácii"
45699402
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu TPS Trustees, k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/342/2020 5OdK/342/2020 S1530
20.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Naďa Bôžiková Rimavská Sobota Banskobystrický
5OdK/103/2020 5OdK/103/2020 S1646
20.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Natália Miľanová Banská Bystrica Banskobystrický
5OdK/1147/2019 5OdK/1147/2019 S1577
20.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Tŕnie Banskobystrický
2OdK/385/2020 2OdK/385/2020 S1754
20.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Banská Štiavnica Banskobystrický
5OdK/338/2020 5OdK/338/2020 S1646
20.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Natália Miľanová Hiadeľ Banskobystrický
4OdK/366/2020 4OdK/366/2020 S1754
20.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Rimavské Zalužany Banskobystrický