Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2OdK/365/2020 2OdK/365/2020 S1604
26.10.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu ADVO INSOLVENCY, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
5OdK/357/2020 5OdK/357/2020 S1540
26.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marián Pataj Dobrá Niva Banskobystrický
4OdK/279/2020 4OdK/279/2020 S1577
26.10.2020
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Budča Banskobystrický
4OdK/279/2020 4OdK/279/2020 S1577
26.10.2020
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Budča Banskobystrický
4OdK/352/2020 4OdK/352/2020
26.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková Malá Lehota Banskobystrický
4OdK/326/2020 4OdK/326/2020 S1334
26.10.2020
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Ľubica Flíderová Priechod Banskobystrický
26.10.2020
GlobePharm s.r.o. "v konkurze"
45709530
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
2OdK/880/2019 2OdK/880/2019 S1405
26.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Banská Štiavnica Banskobystrický
2K/20/2016 2K/20/2016 S1405
26.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Ladomerská Vieska Banskobystrický
5OdK/116/2020 5OdK/116/2020 S1405
26.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Jastrabá Banskobystrický
4OdK/95/2020 4OdK/95/2020 S1405
26.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Ľubietová Banskobystrický
2OdK/342/2020 2OdK/342/2020 S1405
26.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
5OdK/904/2019 5OdK/904/2019 S1405
26.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Hnúšťa Banskobystrický
5OdK/904/2019 5OdK/904/2019 S1405
26.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Hnúšťa Banskobystrický
2OdK/880/2019 2OdK/880/2019 S1405
26.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Banská Štiavnica Banskobystrický
4OdK/898/2018 4OdK/898/2018 S1405
26.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Hrnčiarska Ves Banskobystrický
2OdK/237/2020 2OdK/237/2020 S1405
26.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
5OdK/465/2020
26.10.2020
Eva Bartošová Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
5OdK/464/2020
26.10.2020
Bohuš Berky Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Poniky - Ponická Huta Banskobystrický
5OdK/463/2020
26.10.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Veľký Krtíš Banskobystrický