Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
31OdK/71/2020 31OdK/71/2020S996
7.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Veľká Ida Košický
32OdK/81/2019 32OdK/81/2019 S1972
7.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Dominika Cukerová Michalovce Košický
32OdK/81/2019 32OdK/81/2019 S1198
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Dominika Cukerová Michalovce Košický
7.8.2020
PLYNMONT-KOMP MICHALOVCE, s.r.o.
45728291
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ing. Ján Korčmároš Michalovce Košický
32OdK/257/2020 32OdK/257/2020 S1742
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Egreš Košický
32OdK/257/2020 32OdK/257/2020 S1742
7.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Egreš Košický
4OdK/151/2020 4OdK/151/2020 S1857
7.8.2020
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ing. Jarmila Lišivková Sačurov Prešovský
4OdK/25/2019 4OdK/25/2019 S1429
7.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Stará Ľubovňa Prešovský
3OdK/56/2020 3OdK/56/2020 S1961
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mária Domčeková Humenné Prešovský
3OdK/34/2020 3OdK/34/2020 S1870
7.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Nová Ľubovňa Prešovský
2OdK/961/2019 2OdK/961/2019 S1673
7.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Humenné Prešovský
4OdK/25/2020 4OdK/25/2020 S1673
7.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Chmiňany Prešovský
5OdK/236/2020 5OdK/236/2020 S1673
7.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Stráne pod Tatrami Prešovský
5OdK/310/2020 5OdK/310/2020 S964
7.8.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jaroslava Oravcová Humenné Prešovský
5OdK/310/2020 5OdK/310/2020 S964
7.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jaroslava Oravcová Humenné Prešovský
5OdK/310/2020 5OdK/310/2020 S964
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jaroslava Oravcová Humenné Prešovský
4OdK/129/2019 4OdK/129/2019 S1865
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Konkurz & reštrukturalizácia, k. s. Matiašovce Prešovský
5OdK/13/2020 5OdK/13/2020 S1776
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Tekeľ Krajná Bystrá Prešovský
5OdK/49/2020 5OdK/49/2020 S1308
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jana Čepčeková Toporec Prešovský
3OdK/134/2020 3OdK/134/2020 S1159
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Daniel Fink Dlhé Klčovo Prešovský