Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26OdK/384/2020 26OdK/384/2020 S1767
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Správcovská a poradenská, k. s. Peder Košický
15.1.2021
GALLARD s. r. o.
35770431
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Vereb Košice Košický
26OdK/382/2020 26OdK/382/2020 S2008
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Viera Pohlová Košice Košický
26OdK/382/2020 26OdK/382/2020 S2008
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Viera Pohlová Košice Košický
32OdK/360/2020 32OdK/360/2020 S1942
15.1.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LM recovery k.s. Michalovce Košický
15.1.2021
RP - DREPOS s.r.o.
31664822
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Gajdošech Košice Košický
30OdK/340/2020 30OdK/340/2020 S1794
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Žoldoš Košice-Sídlisko Ťahanovce Košický
2OdK/379/2020 2OdK/379/2020 S1673
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Poprad Prešovský
2OdK/379/2020 2OdK/379/2020 S1673
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Poprad Prešovský
3OdK/308/2020 3OdK/308/2020 S1773
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Bc. Marek Figura Bardejov Prešovský
3OdK/308/2020 3OdK/308/2020 S1773
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Bc. Marek Figura Bardejov Prešovský
4OdK/249/2020 4OdK/249/2020 S1949
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jakub Bodnár Hranovnica Prešovský
2OdK/257/2020 2OdK/257/2020 S1949
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jakub Bodnár Oľka Prešovský
5OdK/776/2019 5OdK/776/2019 S1498
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Kirňak Poprad Prešovský
5OdK/259/2020 5OdK/259/2020 S907
15.1.2021
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Tarabčák Sedliská Prešovský
5OdK/442/2020 5OdK/442/2020 S1762
15.1.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ľuba Berezňaninová PhD. Batizovce Prešovský
5OdK/442/2020 5OdK/442/2020 S1762
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ľuba Berezňaninová PhD. Batizovce Prešovský
5OdK/442/2020 5OdK/442/2020 S1762
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ľuba Berezňaninová PhD. Batizovce Prešovský
4OdK/221/2020 4OdK/221/2020 S1762
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ľuba Berezňaninová PhD. Poprad Prešovský
4OdK/114/2020 4OdK/114/2020 S1762
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ľuba Berezňaninová PhD. Široké Prešovský