Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
31OdK/455/2019 31OdK/455/2019 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Košice-Západ Košický
30OdK/46/2019 30OdK/46/2019 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Košice Košický
30OdK/46/2019 30OdK/46/2019 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Košice Košický
30OdK/46/2019 30OdK/46/2019 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Košice Košický
30OdK/46/2019 30OdK/46/2019 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Košice Košický
32OdK/85/2018 32OdK/85/2018 S1561
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Košice Košický
32OdK/251/2020 32OdK/251/2020 S1561
4.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Košice - Šaca Košický
32OdK/251/2020 32OdK/251/2020 S1561
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Košice - Šaca Košický
32OdK/251/2020 32OdK/251/2020 S1561
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Košice - Šaca Košický
30OdK/77/2020 30OdK/77/2020 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Košice Košický
31OdK/236/2020 31OdK/236/2020 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Košice Košický
31OdK/236/2020 31OdK/236/2020 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Košice Košický
31OdK/236/2020 31OdK/236/2020 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Košice Košický
31OdK/236/2020 31OdK/236/2020 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Košice Košický
31OdK/236/2020 31OdK/236/2020 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Košice Košický
26OdK/134/2020 26OdK/134/2020 S1714
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Bodnár Gelnica Košický
26OdK/193/2020 26OdK/193/2020 S1588
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu JUDr. Ingrid Kovalčuková Pavlovce nad Uhom Košický
30OdK/2/2020 30OdK/2/2020 S1185
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Soňa Géciová Košice Košický
30OdK/2/2020 30OdK/2/2020 S1185
4.8.2020
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Soňa Géciová Košice Košický
31OdK/210/2020 31OdK/210/2020 S1910
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Morochovič Košice Košický