Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
30OdK/198/2020 30OdK/198/2020 S1910
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Morochovič Zemplínska Nová Ves Košický
26OdK/6/2020 26OdK/6/2020 S1734
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Richard Žolna Košice-Nad jazerom Košický
26OdK/201/2020 26OdK/201/2020 S1931
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Tomáš Palčík Košice-Dargovských hrdinov Košický
32OdK/153/2020 32OdK/153/2020 S1743
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kališka Sečovce Košický
31OdK/219/2020 31OdK/219/2020 S1588
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ingrid Kovalčuková Rožňava Košický
31OdK/557/2019 31OdK/557/2019 S1588
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ingrid Kovalčuková Skároš Košický
31OdK/196/2020 31OdK/196/2020 S1936
4.8.2020
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Bc. Filip Balla Kráľovský Chlmec Košický
30OdK/77/2020 30OdK/77/2020 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Košice Košický
31OdK/512/2018 31OdK/512/2018 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Spišská Nová Ves Košický
31OdK/432/2018 31OdK/432/2018 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Vyšný Čaj Košický
31OdK/455/2019 31OdK/455/2019 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Košice-Západ Košický
30OdK/46/2019 30OdK/46/2019 S752
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Košice Košický
5OdK/304/2020 5OdK/304/2020 S1818
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
5OdK/304/2020 5OdK/304/2020 S1818
4.8.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
5OdK/304/2020 5OdK/304/2020 S1818
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
3OdK/82/2020 3OdK/82/2020 S911
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Poprad Prešovský
2K/19/2015 2K/19/2015 S1880
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu PILÁT Insolvency Services, k.s. Batizovce Prešovský
2K/19/2015 2K/19/2015 S1880
4.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu PILÁT Insolvency Services, k.s. Batizovce Prešovský
4OdK/136/2019 4OdK/136/2019 S 1961
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mária Domčeková Prešov Prešovský
3OdK/6/2020 3OdK/6/2020 S1961
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Mária Domčeková Stebnícka Huta Prešovský