Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5OdK/412/2020 5OdK/412/2020 S1093
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Bardejov Prešovský
3OdK/315/2020 3OdK/315/2020 S1093
15.1.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Prešov Prešovský
3OdK/315/2020 3OdK/315/2020 S1093
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Prešov Prešovský
4OdK/313/2020 4OdK/313/2020 S1145
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Marek Morochovič Veľká Lomnica Prešovský
4OdK/313/2020 4OdK/313/2020 S1145
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Marek Morochovič Veľká Lomnica Prešovský
3OdK/315/2020 3OdK/315/2020 S1093
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Prešov Prešovský
2OdK/201/2018 2OdK/201/2018 S 1039
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Babin Poprad Prešovský
5OdK/284/2020 5OdK/284/2020 S1366
15.1.2021
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Jozef Šperka PhD., MBA Bukovce Prešovský
2OdK/108/2020 2OdK/108/2020 S1595
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Dušan Kuruc Vranov nad Topľou Prešovský
5OdK/452/2020 5OdK/452/2020 S911
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Hanušovce nad Topľou Prešovský
2OdK/374/2020 2OdK/374/2020 S1595
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Dušan Kuruc Vechec Prešovský
2OdK/374/2020 2OdK/374/2020 S1595
15.1.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Dušan Kuruc Vechec Prešovský
2OdK/374/2020 2OdK/374/2020 S1595
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Dušan Kuruc Vechec Prešovský
2OdK/10/2018 2OdK/10/2018 S1595
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Dušan Kuruc Štrba Prešovský
2OdK/10/2018 2OdK/10/2018 S1595
15.1.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Dušan Kuruc Štrba Prešovský
2OdK/10/2018 2OdK/10/2018 S1595
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Dušan Kuruc Štrba Prešovský
2OdK/176/2020 2OdK/176/2020 S1696
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu iTRUSTee Restructuring, k. s. Vechec Prešovský
2OdK/355/2020 2OdK/355/2020 S1179
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Humenné Prešovský
4OdK/292/2020 4OdK/292/2020 S 1039
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Babin Poprad Prešovský
4OdK/292/2020 4OdK/292/2020 S 1039
15.1.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Babin Poprad Prešovský