Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2K/8/2015 2K/8/2015 S816
4.8.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Peter Rychnavský PhD. Bardejov Prešovský
3OdK/17/2020 3OdK/17/2020 S1974
4.8.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Eva Oravcová Malá Domaša Prešovský
2OdK/133/2020 2OdK/133/2020 S1974
4.8.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Eva Oravcová Svit Prešovský
3OdK/34/2020 3OdK/34/2020 S1870
4.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Nová Ľubovňa Prešovský
3OdK/107/2020 3OdK/107/2020 S1818
4.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Prešov Prešovský
4OdK/202/2019 4OdK/202/2019 S1429
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Ražňany Prešovský
2OdK/926/2019 2OdK/926/2019 S1429
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Ihľany Prešovský
5OdK/302/2020 5OdK/302/2020 S1762
4.8.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ľuba Berezňaninová PhD. Hlinné Prešovský
4OdK/175/2020 4OdK/175/2020 S1423
4.8.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Papín Prešovský
5OdK/302/2020 5OdK/302/2020 S1762
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ľuba Berezňaninová PhD. Hlinné Prešovský
5OdK/302/2020 5OdK/302/2020 S1762
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ľuba Berezňaninová PhD. Hlinné Prešovský
4OdK/175/2020 4OdK/175/2020 S1423
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Papín Prešovský
4OdK/118/2020 4OdK/118/2020 S1696
4.8.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu iTRUSTee Restructuring, k. s. Vikartovce Prešovský
4OdK/118/2020 4OdK/118/2020 S1696
4.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu iTRUSTee Restructuring, k. s. Vikartovce Prešovský
4OdK/91/2019 4OdK/91/2019 S1595
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Dušan Kuruc Malý Slavkov Prešovský
3OdK/99/2020 3OdK/99/2020 S1624
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Novosad LL.M. Haniska Prešovský
4.8.2020
STENLI s. r. o. v konkurze
45619417
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Beňo PhD. Batizovce Prešovský
4OdK/95/2020 4OdK/95/2020 S1870
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Humenné Prešovský
3OdK/173/2020 3OdK/173/2020 S849
4.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Stela Wildeová Snina Prešovský
3OdK/173/2020 3OdK/173/2020 S849
4.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Stela Wildeová Snina Prešovský