Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4OdK/292/2020 4OdK/292/2020 S 1039
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Babin Poprad Prešovský
3OdK/253/2020 3OdK/253/2020 S1159
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Daniel Fink Poprad Prešovský
2OdK/114/2020 2OdK/114/2020 S640
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Zachar Neporadza Banskobystrický
4OdK/547/2020 4OdK/547/2020 S1845
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Mgr. Denisa Dukátová Žarnovica Banskobystrický
4OdK/547/2020 4OdK/547/2020 S1845
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Mgr. Denisa Dukátová Žarnovica Banskobystrický
4OdK/547/2020 4OdK/547/2020 S1845
15.1.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Mgr. Denisa Dukátová Žarnovica Banskobystrický
2OdK/505/2020 2OdK/505/2020 S1845
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Mgr. Denisa Dukátová Fiľakovo Banskobystrický
2OdK/505/2020 2OdK/505/2020 S1845
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Mgr. Denisa Dukátová Fiľakovo Banskobystrický
2OdK/505/2020 2OdK/505/2020 S1845
15.1.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Mgr. Denisa Dukátová Fiľakovo Banskobystrický
4OdK/392/2020 4OdK/392/2020 S1716
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Detva Banskobystrický
4OdK/267/2020 4OdK/267/2020 S1716
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Fiľakovo Banskobystrický
5OdK/1052/2019 5OdK/1052/2019 S1716
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Kokava nad Rimavicou Banskobystrický
4OdK/474/2020 4OdK/474/2020 S1845
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Mgr. Denisa Dukátová Hrušov Banskobystrický
4OdK/474/2020 4OdK/474/2020 S1845
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Mgr. Denisa Dukátová Hrušov Banskobystrický
4OdK/474/2020 4OdK/474/2020 S1845
15.1.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Mgr. Denisa Dukátová Hrušov Banskobystrický
2OdK/484/2020 2OdK/484/2020_S512
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Nosko Zvolen - Môťová Banskobystrický
5OdK/414/2020 5OdK/414/2020 S1432
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Brezno Banskobystrický
5OdK/290/2020 5OdK/290/2020 S1169
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Králiky Banskobystrický
5OdK/423/2020 5OdK/423/2020 S1823
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Škrabák Holiša Banskobystrický
4OdK/522/2020 4OdK/522/2020 S1823
15.1.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Peter Škrabák Zvolen Banskobystrický