Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
30OdK/293/2020 30OdK/293/2020 S1982
23.10.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Andrej Fekete Michalovce Košický
30OdK/293/2020 30OdK/293/2020 S1982
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Andrej Fekete Michalovce Košický
30OdK/293/2020 30OdK/293/2020 S1982
23.10.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Andrej Fekete Michalovce Košický
31OdK/275/2020 31OdK/275/2020 S715
23.10.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice-Myslava Košický
26OdK/209/2020 26OdK/209/2020 S1794
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Peter Žoldoš Hincovce Košický
26OdK/219/2020 26OdK/219/2020 S833
23.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Juraj Špirko Nálepkovo Košický
30OdK/305/2020 30OdK/305/2020 S1474
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Jozef Litvák CSc. Michalovce Košický
30OdK/305/2020 30OdK/305/2020 S1474
23.10.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Jozef Litvák CSc. Michalovce Košický
23.10.2020
EKOINŠTAL s.r.o.
36486213
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Michael Medviď Sabinov Prešovský
2OdK/115/2020 2OdK/115/2020 S1870
23.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Prešov Prešovský
5OdK/274/2020 5OdK/274/2020 S1442
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Marta Prigancová Sečovská Polianka Prešovský
2OdK/173/2020 2OdK/173/2020 S911
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Zubné Prešovský
5OdK/154/2020 5OdK/154/2020 S1949
23.10.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jakub Bodnár Giraltovce Prešovský
4OdK/41/2020 4OdK/41/2020 S1949
23.10.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jakub Bodnár Poprad Prešovský
3OdK/3/2020 3OdK/3/2020 S1949
23.10.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jakub Bodnár Stropkov Prešovský
2OdK/865/2019 2OdK/865/2019 S1949
23.10.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jakub Bodnár Spišská Stará Ves Prešovský
5OdK/841/2019 5OdK/841/2019 S1949
23.10.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jakub Bodnár Giraltovce Prešovský
2OdK/237/2020 2OdK/237/2020 S1865
23.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Konkurz & reštrukturalizácia, k. s. Vranov nad Topľou Prešovský
23.10.2020
K´ Food Distribution s.r.o.; skrátený názov: KFD s.r.o.
31717811
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Prešov Prešovský
5OdK/330/2020 5OdK/330/2020 S1961
23.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mária Domčeková Matysová Prešovský