Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
30.1.2015
Senická mliekáreň a.s. v konkurze
IČO: 31412092
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Senica Trnavský
19.3.2015
Senická mliekáreň a.s. v konkurze
IČO: 31412092
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Senica Trnavský
23.3.2015
Senická mliekáreň a.s. v konkurze
IČO: 31412092
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Senica Trnavský
13.2.2015
MIPO, s.r.o.
IČO: 34101942
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Peter Veselovský Piešťany Trnavský
2.4.2015
MIPO, s.r.o.
IČO: 34101942
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Peter Veselovský Piešťany Trnavský
23K/12/2014 23K/12/2014 S1572
10.10.2014
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Peter Veselovský Trnava Trnavský
25K/12/2012 25K/12/2012 - S1572
15.10.2014
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Peter Veselovský Trnava Trnavský
21.7.2011
FEALPLAST, spol. s r.o.
IČO: 34119353
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Pusté Uľany Trnavský
25K/25/2011 25K/25/2011 S 1263
24.11.2011
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Václav Sosna Trnava Trnavský
6OdK/104/2017 6OdK/104/2017 S1797
21.11.2017
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu 1st restructuring, k.s. Zlaté Klasy Trnavský
6OdK/104/2017 6OdK/104/2017 S1797
22.11.2017
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu 1st restructuring, k.s. Zlaté Klasy Trnavský
6OdK/104/2017 6OdK/104/2017 S1797
18.1.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu 1st restructuring, k.s. Zlaté Klasy Trnavský
6OdK/104/2017 6OdK/104/2017 S1797
19.1.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu 1st restructuring, k.s. Zlaté Klasy Trnavský
6OdK/104/2017 6OdK/104/2017 S1797
14.5.2018
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu 1st restructuring, k.s. Zlaté Klasy Trnavský
6OdK/104/2017 6OdK/104/2017 S1797
5.6.2018
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu 1st restructuring, k.s. Zlaté Klasy Trnavský
6OdK/104/2017 6OdK/104/2017 S1797
29.6.2018
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu 1st restructuring, k.s. Zlaté Klasy Trnavský
6OdK/104/2017 6OdK/104/2017 S1797
23.10.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu 1st restructuring, k.s. Zlaté Klasy Trnavský
6OdK/104/2017 6OdK/104/2017 S1797
23.10.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu 1st restructuring, k.s. Zlaté Klasy Trnavský
6OdK/104/2017 6OdK/104/2017 S1797
25.10.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu 1st restructuring, k.s. Zlaté Klasy Trnavský
7.2.2012
ELSO
IČO: 31337511
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Šamorín Trnavský