Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
31OdK/325/2022
31.1.2023
Robert Nagy Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - Petržalka Bratislavský
31OdK/318/2022
31.1.2023
Michal Kováč Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
31.1.2023
Poľnohospodárske družstvo Vrbovce
IČO: 00203840
iné Vyrovnanie Krajský súd v Bratislave Vrbovce Trenčiansky
23OdK/311/2022 23OdK/311/2022 S2029
31.1.2023
Kozmérová Adriana Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu VGD Recovery k.s. Veľké Úľany Trnavský
23OdK/311/2022 23OdK/311/2022 S2029
31.1.2023
Kozmérová Adriana Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu VGD Recovery k.s. Veľké Úľany Trnavský
23OdK/311/2022 23OdK/311/2022 S2029
31.1.2023
Kozmérová Adriana Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu VGD Recovery k.s. Veľké Úľany Trnavský
5OdK/179/2021 5OdK/179/2021 S1868
31.1.2023
Szanto Milan Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Kapušany Prešovský
5OdK/179/2021 5OdK/179/2021 S1868
31.1.2023
Szanto Milan Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Kapušany Prešovský
2OdK/334/2022 2OdK/334/2022 S1537
31.1.2023
Jurská Žaneta Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Anna Žoldošová Svit Prešovský
26OdK/335/2022 26OdK/335/2022 S1982
31.1.2023
Bugata Roman Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Andrej Fekete Sečovce Košický
31.1.2023
UNICOM JIV, s.r.o.
IČO: 36850551
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Pavlov Košice-Šaca Košický
31.1.2023
UNICOM JIV, s.r.o.
IČO: 36850551
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Pavlov Košice-Šaca Košický
32OdK/129/2022 32OdK/129/2022 S1588
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu JUDr. Ingrid Kovalčuková Moldava nad Bodvou Košický
26OdK/314/2022 26OdK/314/2022 S1035
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Viera Dobrovolská Kecerovce Košický
32OdK/336/2022 32OdK/336/2022 S1879
31.1.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Stanislav Praskai Sokoľany Košický
30OdK/269/2022 30OdK/269/2022 S1636 KE
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu LexCreditor k.s. Košice-Sídlisko KVP Košický
26OdK/241/2022 26OdK/241/2022 S1636 KE
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LexCreditor k.s. Valaliky Košický
31OdK/377/2020 31OdK/377/2020 S1701
31.1.2023
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Košice-Staré Mesto Košický
26OdK/295/2022 26OdK/295/2022 S898
31.1.2023
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Igor Varga Medzev Košický
30OdK/338/2022 30OdK/338/2022 S1879
31.1.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Stanislav Praskai Kojšov Košický