Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5OdK/162/2021 5OdK/162/2021 S1868
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Lada Prešovský
2OdK/499/2018 2OdK/499/2018 S2040
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jana Čižmárová Hozelec Prešovský
2OdK/197/2022 2OdK/197/2022 S2040
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Jana Čižmárová Čaklov Prešovský
2OdK/197/2022 2OdK/197/2022 S2040
18.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Jana Čižmárová Čaklov Prešovský
2OdK/197/2022 2OdK/197/2022 S2040
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Jana Čižmárová Čaklov Prešovský
2OdK/195/2022 2OdK/195/2022 S1868
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Prešov Prešovský
2OdK/195/2022 2OdK/195/2022 S1868
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Prešov Prešovský
5OdK/353/2021 5OdK/353/2021 S1767
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Správcovská a poradenská, k. s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
2OdK/232/2021 2OdK/232/2021 S1305
18.8.2022
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová Lišov Banskobystrický
7OdK/134/2022 7OdK/134/2022 S1305
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová Banská Bystrica Banskobystrický
6OdK/292/2022 6OdK/292/2022 S519
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Fiľakovo Banskobystrický
6OdK/292/2022 6OdK/292/2022 S519
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Fiľakovo Banskobystrický
2OdK/122/2022 2OdK/122/2022 S1554
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková Lehôtka Banskobystrický
6OdK/225/2022 6OdK/225/2022 S1812
18.8.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu KASATKIN Recovery, k.s. Fiľakovo Banskobystrický
2K/20/2015 2K/20/2015 S1604
18.8.2022
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu ADVO INSOLVENCY, k. s. Selce pri B. Bystrici Banskobystrický
6OdK/80/2022 6OdK/80/2022 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Nová Baňa Banskobystrický
6OdK/80/2022 6OdK/80/2022 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Nová Baňa Banskobystrický
6OdK/80/2022 6OdK/80/2022 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Nová Baňa Banskobystrický
2OdK/134/2022 2OdK/134/2022 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Senné Banskobystrický
2OdK/134/2022 2OdK/134/2022 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Senné Banskobystrický