Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3OdK/91/2023 3OdK/91/2023 S1709
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Revúca Banskobystrický
3OdK/91/2023 3OdK/91/2023 S1709
1.12.2023
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Revúca Banskobystrický
6OdK/122/2023 6OdK/122/2023 S2057
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu JUDr. Matej Mikuláš Hontianske Tesáre Banskobystrický
43OdK/118/2023 43OdK/118/2023 S1339
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Kristián Sušina PhD. Krásnohorská Dlhá Lúka Košický
88OdK/57/2023 88OdK/57/2023 S1587
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Veronika Doláková PhD. Košice-Juh Košický
1.12.2023
eng power, s. r. o.
IČO: 36194824
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Rožňava Košický
1.12.2023
JL agency, s.r.o.
IČO: 45640459
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Košice - Staré mesto Košický
30OdK/171/2023 30OdK/171/2023 S1339
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Kristián Sušina PhD. Svinice Košický
88OdK/62/2023 88OdK/62/2023 S1910
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Morochovič Michaľany Košický
43OdK/165/2023 43OdK/165/2023 S2082
1.12.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Origon Recovery Solutions, k. s. Úbrež Košický
88OdK/15/2023 88OdK/15/2023 S1767
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Správcovská a poradenská, k. s. Kecerovce Košický
1.12.2023
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
IČO: 31651585
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Košice Košický
31OdK/133/2023 31OdK/133/2023 S1339
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Kristián Sušina PhD. Čierna nad Tisou Košický
30OdK/198/2022 30OdK/198/2022 S1323
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik Košice-Dargovských hrdinov Košický
31OdK/166/2023 31OdK/166/2023 S1329
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erika Šimová Košice-Sídlisko Ťahanovce Košický
31OdK/138/2023 31OdK/138/2023 S1283
1.12.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Gajdošech Mníšek nad Hnilcom Košický
30OdK/115/2023 30OdK/115/2023 S762
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Oľga Kmeťová CSc. Michalovce Košický
31OdK/27/2023 31OdK/27/2023 S2082
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Origon Recovery Solutions, k. s. Košice-Sídlisko Ťahanovce Košický
31OdK/27/2023 31OdK/27/2023 S2082
1.12.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Origon Recovery Solutions, k. s. Košice-Sídlisko Ťahanovce Košický
43OdK/177/2023 43OdK/177/2023 S1270
1.12.2023
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Slávka Molčanyiová PhD Vtáčkovce Košický