Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1.12.2023
SANY Slovakia spol. s r.o.
IČO: 36490466
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Košice Košický
26OdK/123/2023 26OdK/123/2023 S1653
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. František Lukáč Smolník Košický
2OdK/100/2023 2OdK/100/2023 S911
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Kučín Prešovský
1.12.2023
KORDES Poprad, s.r.o.
IČO: 46700358
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Zuzana Maruniaková Poprad Prešovský
1.12.2023
KORDES Poprad, s.r.o.
IČO: 46700358
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Zuzana Maruniaková Poprad Prešovský
3OdK/563/2022 3OdK/563/2022 S1870
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Regetovka Prešovský
2OdK/258/2023 2OdK/258/2023 S1344
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Emil Čerevka Hencovce Prešovský
3OdK/298/2023 3OdK/298/2023 S1344
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Emil Čerevka Rakúsy Prešovský
2K/4/2014 2K/4/2014 S1240
1.12.2023
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Poprad Prešovský
3OdK/272/2023 3OdK/272/2023 S759
1.12.2023
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Šatník Zámutov Prešovský
3OdK/307/2023 3OdK/307/2023 S1818
1.12.2023
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Sukov Prešovský
3OdK/307/2023 3OdK/307/2023 S1818
1.12.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Sukov Prešovský
5OdK/236/2023 5OdK/236/2023 S2033
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu EU-Bankruptcy, k. s. Svidník Prešovský
2OdK/66/2017 2OdK/66/2017 S1767
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Správcovská a poradenská, k. s. Stará Ľubovňa Prešovský
3OdK/18/2021 3OdK/18/2021 S1767
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Správcovská a poradenská, k. s. Vranov nad Topľou Prešovský
3OdK/311/2023 3OdK/311/2023 S2034
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu PRO recovery, k.s. Kuková Prešovský
1.12.2023
NFD group s.r.o.
IČO: 46697730
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Stará Ľubovňa Prešovský
7OdK/296/2023 7OdK/296/2023 S2075
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mária Martonová LL.M. Žakovce Prešovský
8OdK/94/2023 8OdK/94/2023 S1595
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Dušan Kuruc Poprad Prešovský
5OdK/347/2023 5OdK/347/2023 S907
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jozef Tarabčák Podhorany Prešovský