Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
9OdK/57/2022 9OdK/57/2022 S996
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Košice - Staré mesto Košický
9OdK/57/2022 9OdK/57/2022 S996
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Košice - Staré mesto Košický
30OdK/286/2022 30OdK/286/2022 S1021
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Vaško Žehra Košický
31OdK/22/2022 31OdK/22/2022 S1021
31.1.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Vaško Čaňa Košický
31OdK/44/2022 31OdK/44/2022 S1651
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu KONRES k. s. Jovsa Košický
31.1.2023
KPN, s.r.o.
IČO: 36202967
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Veronika Doláková PhD. Spišská Nová Ves Košický
31.1.2023
KPN, s.r.o.
IČO: 36202967
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Veronika Doláková PhD. Spišská Nová Ves Košický
30OdK/296/2022 30OdK/296/2022 S1730
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Viera Baulovičová Bodová Švedlár Košický
5OdK/488/2022 5OdK/488/2022 S786
31.1.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michalíková Vranov nad Topľou Prešovský
31.1.2023
KŘIŽÍK GBI, a.s.
IČO: 36453943
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Prešov Prešovský
3OdK/67/2022 3OdK/67/2022 S1681
31.1.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ivana Orosová Sveržov Prešovský
2OdK/318/2022 2OdK/318/2022 S1865
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Konkurz & reštrukturalizácia, k. s. Vechec Prešovský
5OdK/446/2022 5OdK/446/2022 S1865
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Konkurz & reštrukturalizácia, k. s. Vranov nad Topľou Prešovský
3OdK/413/2022 3OdK/413/2022 S1865
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Konkurz & reštrukturalizácia, k. s. Spišský Štiavnik Prešovský
3OdK/386/2022 3OdK/386/2022 S1865
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Konkurz & reštrukturalizácia, k. s. Plaveč Prešovský
5OdK/105/2020 5OdK/105/2020 S1308
31.1.2023
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jana Čepčeková Giraltovce Prešovský
5OdK/105/2020 5OdK/105/2020 S1308
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jana Čepčeková Giraltovce Prešovský
5OdK/347/2020 5OdK/347/2020 S1884
31.1.2023
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Stará Ľubovňa Prešovský
5OdK/347/2020 5OdK/347/2020 S1884
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Stará Ľubovňa Prešovský
5OdK/347/2020 5OdK/347/2020 S1884
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Stará Ľubovňa Prešovský