Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5OdK/347/2023 5OdK/347/2023 S907
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Tarabčák Podhorany Prešovský
7OdK/230/2023 7OdK/230/2023 S1595
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Dušan Kuruc Hertník Prešovský
3OdK/313/2023 3OdK/313/2023 S817
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Surma Vyšný Mirošov Prešovský
2OdK/226/2023 2OdK/226/2023 S907
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Tarabčák Podhorany Prešovský
2OdK/293/2023 2OdK/293/2023 S2040
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Jana Čižmárová Oľka Prešovský
2OdK/293/2023 2OdK/293/2023 S2040
1.12.2023
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Jana Čižmárová Oľka Prešovský
2OdK/293/2023 2OdK/293/2023 S2040
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Jana Čižmárová Oľka Prešovský
2OdK/547/2019 2OdK/547/2019 S907
1.12.2023
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Tarabčák Ostrovany Prešovský
8OdK/66/2023 8OdK/66/2023 S2040
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jana Čižmárová Veľký Šariš Prešovský
8OdK/47/2023 8OdK/47/2023 S2026
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu KS - správa konkurzov, k.s. Prešov Prešovský
2OdK/386/2023 2OdK/386/2023 S1502
1.12.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Janka Dobrocká MBA Tornaľa Banskobystrický
2K/64/2016 2K/64/2016 S1240
1.12.2023
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Banská Bystrica - Radvaň Banskobystrický
5OdK/500/2021 5OdK/500/2021 S1845
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu Ing. Mgr. Denisa Dukátová Trebeľovce Banskobystrický
4OdK/1203/2019 4OdK/1203/2019 S1845
1.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu Ing. Mgr. Denisa Dukátová Detva Banskobystrický
1.12.2023
GS Technik s.r.o.
IČO: 47551704
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu PERSPECTA Recovery, k. s. Zvolen Banskobystrický
1.12.2023
GS Technik s.r.o.
IČO: 47551704
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu PERSPECTA Recovery, k. s. Zvolen Banskobystrický
1.12.2023
Swedish Education Group - SE group, s.r.o.
IČO: 46055509
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Stela Chovanová Kremnica Banskobystrický
2OdK/427/2023 2OdK/427/2023 S1795
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Polomka Banskobystrický
2K/64/2016 2K/64/2016 S1240
1.12.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Banská Bystrica - Radvaň Banskobystrický
2OdK/331/2023 2OdK/331/2023 S610
1.12.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Veselý Ladomerská Vieska Banskobystrický