Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5OdK/105/2020 5OdK/105/2020 S1308
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jana Čepčeková Giraltovce Prešovský
3OdK/465/2022 3OdK/465/2022 S2033
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu EU-Bankruptcy, k. s. Hlinné Prešovský
5OdK/440/2022 5OdK/440/2022 S1868
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Prešov Prešovský
4OdK/203/2020 4OdK/203/2020 S1978
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Andrea Sisák Sabinov Prešovský
5OdK/339/2022 5OdK/339/2022 S2040
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jana Čižmárová Vranov nad Topľou Prešovský
5OdK/339/2022 5OdK/339/2022 S2040
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jana Čižmárová Vranov nad Topľou Prešovský
4OdK/102/2020 4OdK/102/2020 S815
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Marta Maruniaková Svit Prešovský
5OdK/332/2022 5OdK/332/2022 S1403
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Zuzana Maruniaková Poprad Prešovský
5OdK/227/2018 5OdK/227/2018 S1403
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Zuzana Maruniaková Svidník Prešovský
5OdK/491/2022 5OdK/491/2022 S759
31.1.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Šatník Dlhé nad Cirochou Prešovský
2OdK/142/2020 2OdK/142/2020 S1345
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Nízky Lúčka Prešovský
5OdK/118/2021 5OdK/118/2021 S1345
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Nízky Snina Prešovský
5OdK/163/2021 5OdK/163/2021 S1345
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Nízky Soľ Prešovský
3OdK/300/2022 3OdK/300/2022 S1345
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Nízky Spišská Belá Prešovský
6OdK/44/2021 6OdK/44/2021 S1534
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu Ing. Anett Pirohár Podbrezová Banskobystrický
2OdK/154/2021 2OdK/154/2021 S1534
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu Ing. Anett Pirohár Žiar nad Hronom Banskobystrický
7OdK/371/2022 7OdK/371/2022 S1812
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu KASATKIN Recovery, k.s. Lučenec - Opatová Banskobystrický
7OdK/244/2022 7OdK/244/2022 S1753
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu BT Insolvency, k. s. Harmanec Banskobystrický
5OdK/433/2020 5OdK/433/2020 S1534
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu Ing. Anett Pirohár Detva - sídlisko Banskobystrický
2K/64/2016 2K/64/2016 S1240
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Banská Bystrica - Radvaň Banskobystrický