Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5OdK/176/2022 5OdK/176/2022 S1344
19.8.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Emil Čerevka Bardejov Prešovský
5OdK/176/2022 5OdK/176/2022 S1344
19.8.2022
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Emil Čerevka Bardejov Prešovský
19.8.2022
STAVEX, spol. s r.o. Snina
IČO: 31726682
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jana Čepčeková Snina Prešovský
3OdK/335/2021 3OdK/335/2021 S1403
19.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Zuzana Maruniaková Spišský Štiavnik Prešovský
5OdK/145/2019 5OdK/145/2019 S1689
19.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Areko Group, k. s. Ostrovany Prešovský
5OdK/145/2019 5OdK/145/2019 S1689
19.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Areko Group, k. s. Ostrovany Prešovský
19.8.2022
Free Tonal, s.r.o.
IČO: 46130713
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Ľuboš Bajužík Humenné Prešovský
3OdK/231/2022 3OdK/231/2022 S1857
19.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Jarmila Lišivková Veľká Lomnica Prešovský
5OdK/218/2022 5OdK/218/2022 S1991
19.8.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Peter Bartoš Nižný Hrabovec Prešovský
2OdK/188/2022 2OdK/188/2022 S1689
19.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Areko Group, k. s. Soľ Prešovský
2OdK/188/2022 2OdK/188/2022 S1689
19.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Areko Group, k. s. Soľ Prešovský
5OdK/206/2022 5OdK/206/2022 S1403
19.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Zuzana Maruniaková Čičava Prešovský
2OdK/286/2021 2OdK/286/2021 S1787
19.8.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Zuzana Šníderová Banská Bystrica Banskobystrický
7OdK/138/2022 7OdK/138/2022 S1943
19.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Vladimír Vanko Tisovec Banskobystrický
7OdK/67/2022 7OdK/67/2022 S2039
19.8.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Filip Geleta Brusno Banskobystrický
19.8.2022
Tarantová Oľga, s.r.o. "v likvidácii"
IČO: 45699402
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu TPS Trustees, k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/126/2022 2OdK/126/2022 S1500
19.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Daniel Janšo Litava Banskobystrický
6OdK/145/2022 6OdK/145/2022 S1606
19.8.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Radka Longauerová Pitelová Banskobystrický
2OdK/53/2021 2OdK/53/2021 S1337
19.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Viera Cibulová Žarnovica Banskobystrický
5OdK/468/2020 5OdK/468/2020 S1169
19.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Veľká Ves nad Ipľom Banskobystrický