Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3OdK/90/2021 3OdK/90/2021 S1767
23.9.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Správcovská a poradenská, k. s. Trnovo Žilinský
3OdK/90/2021 3OdK/90/2021 S1767
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Správcovská a poradenská, k. s. Trnovo Žilinský
9OdK/71/2021 9OdK/71/2021 S1832
23.9.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Rastislav Palutka LL.M., MBA Martin Žilinský
23.9.2021
esp dk, s. r. o.
47420022
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Zachar Trstená Žilinský
3OdK/87/2021 3OdK/87/2021 S 1336
23.9.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin - Záturčie Žilinský
3OdK/87/2021 3OdK/87/2021 S 1336
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin - Záturčie Žilinský
7Odk/65/2021 7Odk/65/2021-S1673
23.9.2021
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Rajecká Lesná Žilinský
10OdK/30/2021 10OdK/30/2021 S1499
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jaroslav Nižňanský Dolný Kubín Žilinský
10OdK/92/2021 10OdK/92/2021 S1359
23.9.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu SKP, k. s. Dolný Hričov Žilinský
10OdK/92/2021 10OdK/92/2021 S1359
23.9.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu SKP, k. s. Dolný Hričov Žilinský
10OdK/92/2021 10OdK/92/2021 S1359
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu SKP, k. s. Dolný Hričov Žilinský
7Odk/30/2020 7Odk/30/2020-S1673
23.9.2021
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Žilina Žilinský
9OdK/98/2017 2OdK/98/2017
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Eva Plichtová PhD. Važec Žilinský
10OdK/57/2021 10OdK/57/2021 S1304
23.9.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Radovan Birka Necpaly Žilinský
3OdK/43/2021 3OdK/43/2021 S1990
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ Oznámenie správcu JUDr. Lena Mišalová Žilina Žilinský
1OdK/52/2021 1OdK/52/2021 S1184
23.9.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Štefan Straka Vrútky Žilinský
1OdK/57/2020 1OdK/57/2020 S1731
23.9.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
3OdK/92/2021
23.9.2021
Viera Holbičková Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Čičmany Žilinský
3OdK/91/2021
23.9.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
3OdK/68/2021 3OdK/68/2021 S1146
22.9.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Janka Grolmusová Liptovský Hrádok Žilinský