Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
13.7.2020
Krupík Industrial, s.r.o.
46236210
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Čadca Žilinský
1OdK/243/2019 1OdK/243/2019/S1784
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Žilina Žilinský
2OdK/312/2019 2OdK/312/2019/S1784
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Liptovský Hrádok Žilinský
3OdK/121/2020 3OdK/121/2020/S1784
13.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Moškovec Žilinský
3OdK/121/2020 3OdK/121/2020/S1784
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Moškovec Žilinský
9OdK/118/2020 9OdK/118/2020-S1673
13.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Dolný Kubín Žilinský
9OdK/118/2020 9OdK/118/2020-S1673
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Dolný Kubín Žilinský
1OdK/415/2019 1OdK/415/2019 S1855
13.7.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jana Košová Martin Žilinský
1OdK/116/2020 1OdK/116/2020 S1279
13.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Michal Miho Dolný Kubín Žilinský
2OdK/80/2020 2OdK/80/2020-S1673
13.7.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Švošov Žilinský
3OdK/395/2019 3OdK/395/2019 S1302
13.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Mária Cabadajová Čadca - u Hluška Žilinský
1OdK/115/2020 1OdK/115/2020 S672
13.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Martin Kováčik Dolný Kubín Žilinský
1OdK/115/2020 1OdK/115/2020 S672
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Martin Kováčik Dolný Kubín Žilinský
1OdK/116/2020 1OdK/116/2020 S1279
13.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Michal Miho Dolný Kubín Žilinský
2OdK/50/2020 2OdK/50/2020/S1490
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Brož Dolný Kubín Žilinský
1OdK/116/2020 1OdK/116/2020 S1279
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Michal Miho Dolný Kubín Žilinský
1OdK/62/2020 1OdK/62/2020 S1958
13.7.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Veronika Radová Vrútky Žilinský
2OdS/3/2020 2OdS/3/2020S1523
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Marta Bojo Vevurková Martin Žilinský
1OdK/108/2020 1OdK/108/2020
13.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Marta Bojo Vevurková Beňadiková Žilinský
1OdK/108/2020 1OdK/108/2020
13.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Marta Bojo Vevurková Beňadiková Žilinský