Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3OdK/206/2019 3OdK/206/2019 S533
20.9.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Anna Machajdová Liptovský Mikuláš Žilinský
2OdK/172/2019 2OdK/172/2019 S1849
20.9.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Jana Hurinová Liptovský Mikuláš Žilinský
7OdK/147/2019 7OdK/147/2019 S1849
20.9.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Jana Hurinová Martin Žilinský
9OdK/272/2019 9OdK/272/2019 S1829
20.9.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Veronika Hrvolová Žilina Žilinský
1OdK/271/2019 1OdK/271/2019 S1829
20.9.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Veronika Hrvolová Rajec Žilinský
1OdK/229/2019 1OdK/229/2019 S1829
20.9.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Veronika Hrvolová Martin Žilinský
3OdK/285/2019 3OdK/285/2019 S1954
20.9.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Pobijak Liptovský Peter Žilinský
3OdK/285/2019 3OdK/285/2019 S1954
20.9.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Pobijak Liptovský Peter Žilinský
3OdK/285/2019 3OdK/285/2019 S1954
20.9.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Pobijak Liptovský Peter Žilinský
20.9.2019
M - Real Invest Plus, s.r.o.
36735744
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Žilina Žilinský
8OdK/300/2018 8OdK/300/2018 S 1342
20.9.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Jaroslav Veréb Liptovská Porúbka Žilinský
9OdK/98/2018 9OdK/98/2018 S1464
20.9.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Šamaj Hybe Žilinský
1OdK/221/2019 1OdK/221/2019/S1565
20.9.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Vrútky Žilinský
3OdK/295/2018 3OdK/295/2018-S1673
20.9.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Oščadnica Žilinský
7OdK/224/2019 7OdK/224/2019 S 1744
20.9.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Divinka - Lalinok Žilinský
1OdK/279/2019 1OdK/279/2019 S1636 ZA
20.9.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu LexCreditor k.s. Partizánska Ľupča Žilinský
1OdK/279/2019 1OdK/279/2019 S1636 ZA
20.9.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LexCreditor k.s. Partizánska Ľupča Žilinský
1OdK/305/2018 1OdK/305/2018 S1565
20.9.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Žilina Žilinský
1OdK/99/2019 1OdK/99/2019 S1565
20.9.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Čadca Žilinský
2OdK/186/2019 2OdK/186/2019 S1832
20.9.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Rastislav Palutka LL.M., MBA Žilina Žilinský