Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2OdK/503/2023
8.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Jelšava Banskobystrický
2OdK/501/2023
8.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sielnica Banskobystrický
2OdK/500/2023
8.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Valaská Banskobystrický
2OdK/499/2023
8.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Látky Banskobystrický
4K/27/2016
8.12.2023
Fyzická osoba Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Malachov Banskobystrický
1OdK/278/2023
8.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Rimavská Sobota Banskobystrický
1OdK/277/2023
8.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Gemerská Ves Banskobystrický
1OdK/276/2023
8.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Jelšava Banskobystrický
7OdK/236/2022 7OdK/236/2022 S1636 BB
8.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LexCreditor k.s. Vaľkovňa Banskobystrický
2OdK/461/2022 2OdK/461/2022 S1636 BB
8.12.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LexCreditor k.s. Rovné Banskobystrický
2OdK/238/2023 2OdK/238/2023 S519
8.12.2023
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Tomášovce Banskobystrický
7OdK/58/2023 7OdK/58/2023 S1873
8.12.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Anna Ivorová Vinica Banskobystrický
1OdK/272/2023 1OdK/272/2023 S1297
8.12.2023
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Andrea Balážiková PhD. Jasenie Banskobystrický
1OdK/272/2023 1OdK/272/2023 S1297
8.12.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Andrea Balážiková PhD. Jasenie Banskobystrický
1OdK/272/2023 1OdK/272/2023 S1297
8.12.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Andrea Balážiková PhD. Jasenie Banskobystrický
8.12.2023
Remeda s.r.o.
IČO: 44586647
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Banská Bystrica Banskobystrický
1OdK/275/2023 1OdK/275/2023 S527
8.12.2023
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Robert Antal Kosihovce Banskobystrický
1OdK/275/2023 1OdK/275/2023 S527
8.12.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Robert Antal Kosihovce Banskobystrický
1OdK/169/2023 1OdK/169/2023 S1433
8.12.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Brezno Banskobystrický
1OdK/275/2023 1OdK/275/2023 S527
8.12.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Robert Antal Kosihovce Banskobystrický