Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5OdK/736/2019 5OdK/736/2019 S515
24.2.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Pavel Vrška Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/2/2021 4OdK/2/2021 S-1346
24.2.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Eva Chromčíková Ábelová Banskobystrický
4OdK/2021 4OdK/2/2021 S-1346
24.2.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Eva Chromčíková Ábelová Banskobystrický
2OdK/563/2020 2OdK/563/2020 S-1346
24.2.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Eva Chromčíková Banská Belá Banskobystrický
2OdK/563/2020 2OdK/563/2020 S-1346
24.2.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Eva Chromčíková Banská Belá Banskobystrický
4OdK/175/2020 4OdK/175/2020 S1699
24.2.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery k.s. Poltár Banskobystrický
2OdK/525/2020 2OdK/525/2020 S1826
24.2.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu RESKON, k.s. Detva Banskobystrický
5OdK/546/2020 5OdK/546/2020 S1826
24.2.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu RESKON, k.s. Detva Banskobystrický
5OdK/258/2019 5OdK/258/2019 S1752
24.2.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Lieskovec Banskobystrický
24.2.2021
INTERMONT a.s.
30840198
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
5OdK/34/2020 5OdK/34/2020 S1293
24.2.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
5OdK/5/2020 5OdK/5/2020 S1293
24.2.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Fiľakovo Banskobystrický
5OdK/1116/2019 5OdK/1116/2019 S1293
24.2.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Brezno Banskobystrický
4OdK/122/2020 4OdK/122/2020 S1590
24.2.2021
Fyzická osoba Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Advisors k. s. Zvolen Banskobystrický
5OdK/19/2020 5OdK/19/2020 S1590
24.2.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Advisors k. s. Veľké Dravce Banskobystrický
5OdK/220/2020 5OdK/220/2020 S610
24.2.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Veselý Modrý Kameň Banskobystrický
3OdK/544/2017 3OdK/544/2017 S1751
24.2.2021
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Brezno Banskobystrický
2OdK/1248/2019 2OdK/1248/2019 S1307
24.2.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD. Hnúšťa Banskobystrický
5OdK/495/2020 5OdK/495/2020 S1614
24.2.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Praha Banskobystrický
5OdK/25/2021 5OdK/25/2021_S512
24.2.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Nosko Jasenie Banskobystrický