Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3.12.2021
SLOVAKIAN WOOD, s.r.o.
35852941
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
3.12.2021
SLOVAKIAN WOOD, s.r.o.
35852941
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
2K/25/2012
3.12.2021
Milan Valášik Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Krupina Banskobystrický
2NcKR/43/2015
3.12.2021
Ján Kliment, Bc. Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/254/2021 4OdK/254/2021 S2032
3.12.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu BOĽOŠ & PARTNERS RECOVERY k.s. Brezno Banskobystrický
3.12.2021
GEMER KOVO s.r.o.
36733776
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Miloš Levrinc PhD. Sirk Banskobystrický
2OdK/430/2021 2OdK/430/2021 S1606
3.12.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Radka Longauerová Veľký Krtíš Banskobystrický
5OdK/359/2021 5OdK/359/2021 S2035
3.12.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Prvá insolvenčná, k.s. Veľká Lehota Banskobystrický
2OdK/430/2021 2OdK/430/2021 S1606
3.12.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Radka Longauerová Veľký Krtíš Banskobystrický
2OdK/430/2021 2OdK/430/2021 S1606
3.12.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Radka Longauerová Veľký Krtíš Banskobystrický
2OdK/160/2021 2OdK/160/2021 S1530
3.12.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Naďa Bôžiková Poltár Banskobystrický
5OdK/421/2021 5OdK/421/2021 S1500
3.12.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Daniel Janšo Revúca Banskobystrický
5OdK/421/2021 5OdK/421/2021 S1500
3.12.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Daniel Janšo Revúca Banskobystrický
4OdK/252/2021 4OdK/252/2021 S1500
3.12.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Daniel Janšo Sklabiná Banskobystrický
5OdK/418/2021 S1578/5OdK/418/2021
3.12.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ďurčeková, správca k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/305/2021 4OdK/305/2021 S1969
3.12.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu TPS Trustees k. s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/308/2021 2OdK/308/2021 S1500
3.12.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Daniel Janšo Klenovec Banskobystrický
2OdK/327/2021 2OdK/327/2021 S2009
3.12.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu UBC 2020, k.s. Hriňová Banskobystrický
3.12.2021
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
36020982
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marína Gallová Banská Bystrica Banskobystrický
6OdK/23/2021 6OdK/23/2021 S1933
3.12.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Horné Mladonice Banskobystrický