Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1.10.2020
LOKWOOD s.r.o. "v konkurze"
46165444
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Zvolen Banskobystrický
2OdK/12/2020 2OdK/12/2020 S1868
1.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Zvolen - Môťová Banskobystrický
4OdK/411/2020 4OdK/411/2020 S1878
1.10.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Recovery group, k. s. Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/411/2020 4OdK/411/2020 S1878
1.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Recovery group, k. s. Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/411/2020 4OdK/411/2020 S1878
1.10.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Recovery group, k. s. Banská Bystrica Banskobystrický
5OdK/113/2018 5OdK/113/2018 S640
1.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Zachar Ozdín Banskobystrický
5OdK/415/2020 5OdK/415/2020 S1324
1.10.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Modrý Kameň Banskobystrický
5OdK/415/2020 5OdK/415/2020 S1324
1.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Modrý Kameň Banskobystrický
5OdK/415/2020 5OdK/415/2020 S1324
1.10.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Modrý Kameň Banskobystrický
4OdK/831/2019 4OdK/831/2019.S1930
1.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LP Recovery, k.s. Hnúšťa Banskobystrický
2OdK/368/2019 2OdK/368/2019 S1475
1.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Dlhopolec Ľubietová Banskobystrický
2OdK/390/2020 2OdK/390/2020 S1324
1.10.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Zvolen Banskobystrický
2OdK/390/2020 2OdK/390/2020 S1324
1.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Zvolen Banskobystrický
2OdK/390/2020 2OdK/390/2020 S1324
1.10.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Zvolen Banskobystrický
4OdK/849/2019 4OdK/849/2019 S1324
1.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Brezno Banskobystrický
2OdK/1184/2019 2OdK/1184/2019 S1324
1.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/939/2019 4OdK/939/2019 S1324
1.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Peter Egry Veľký Krtíš Banskobystrický
5OdK/416/2020 5OdK/416/2020 S1475
1.10.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ivan Dlhopolec Poltár Banskobystrický
5OdK/416/2020 5OdK/416/2020 S1475
1.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ivan Dlhopolec Poltár Banskobystrický
5OdK/416/2020 5OdK/416/2020 S1475
1.10.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Dlhopolec Poltár Banskobystrický