Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
7OdK/86/2022 7OdK/86/2022 S1934
30.6.2022
Gašparová Marcela Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Recovery Solutions, k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/443/2021 2OdK/443/2021 S1606
30.6.2022
Donovalová Mária Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Radka Longauerová Medzibrod Banskobystrický
6OdK/64/2022 6OdK/64/2022 S1590
30.6.2022
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Advisors k. s. Nová Baňa Banskobystrický
6OdK/171/2022 6OdK/171/2022 S1590
30.6.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Advisors k. s. Lubeník Banskobystrický
7OdK/113/2022 7OdK/113/2022 S610
30.6.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Veselý Šimonovce Banskobystrický
6OdK/100/2022 6OdK/100/2022 S512
30.6.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Nosko Hontianske Tesáre Banskobystrický
30.6.2022
AGROPODNIK Želovce, s. r. o.
IČO: 44552114
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Želovce Banskobystrický
4OdK/18/2021 4OdK/18/2021 S515
30.6.2022
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Pavel Vrška Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/11/2022 2OdK/11/2022 S1969
30.6.2022
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu TPS Trustees, k.s. Závadka nad Hronom Banskobystrický
6OdK/131/2022 6OdK/131/2022 S1969
30.6.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu TPS Trustees, k.s. Krupina Banskobystrický
6OdK/131/2022 6OdK/131/2022 S1969
30.6.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu TPS Trustees, k.s. Krupina Banskobystrický
6OdK/140/2022 6OdK/140/2022 S1704
30.6.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu KRIVANKON, k.s. Pohorelá Banskobystrický
6OdK/72/2022 6OdK/72/2022 S2039
30.6.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Filip Geleta Ožďany Banskobystrický
6OdK/175/2022 6OdK/175/2022 S1969
30.6.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu TPS Trustees, k.s. Banská Štiavnica Banskobystrický
2OdK/200/2022 2OdK/200/2022 S1969
30.6.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu TPS Trustees, k.s. Divín Banskobystrický
5OdK/1225/2019 5OdK/1225/2019 S1647
30.6.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Bako Chyžné Banskobystrický
6OdK/225/2022 6OdK/225/2022 S1812
30.6.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu KASATKIN Recovery, k.s. Fiľakovo Banskobystrický
6OdK/225/2022 6OdK/225/2022 S1812
30.6.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KASATKIN Recovery, k.s. Fiľakovo Banskobystrický
6OdK/225/2022 6OdK/225/2022 S1812
30.6.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KASATKIN Recovery, k.s. Fiľakovo Banskobystrický
30.6.2022
AGROPODNIK Želovce, s. r. o.
IČO: 44552114
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Želovce Banskobystrický