Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5OdK/951/2019 5OdK/951/2019 S1787
8.4.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Zuzana Šníderová Bratislava Bratislavský
8.4.2020
POP palivo s. r. o.
47451432
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Viera Kubicová Bratislava Bratislavský
27OdK/24/2019 27OdK/24/2019 S180
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Eva Vodová Bratislava - Petržalka Bratislavský
8OdK/122/2017 8OdK/122/2017 S1979
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu 1st restructuring, k.s. Hamuliakovo Bratislavský
32OdK/4/2020 32OdK/4/2020 S 1483
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Jacko Bratislava Bratislavský
8OdK/260/2019 8OdK/260/2019 S459
8.4.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr.Ing. Vladimír Neuschl Bratislava-Rača Bratislavský
37OdK/225/2019 37OdK/225/2019 S1666
8.4.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marek Glemba Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
8OdK/386/2019 8OdK/386/2019 S105
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Bohumír Bláha Modra Bratislavský
37OdK/435/2019 37OdK/435/2019 S1131
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Senec Bratislavský
8OdK/1/2018 8OdK/1/2018 S1752
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Bratislava Bratislavský
8OdK/365/2018 8OdK/365/2018 S1752
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Bratislava Bratislavský
37OdK/279/2018 37OdK/279/2018 S1752
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Bratislava Bratislavský
27OdK/34/2020 27OdK/34/2020 S1690
8.4.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Vojtech Agner Bratislava Bratislavský
37OdK/336/2019 37OdK/336/2019 S1752
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Bratislava Bratislavský
27OdK/34/2020 27OdK/34/2020 S1690
8.4.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Vojtech Agner Bratislava Bratislavský
37OdK/441/2018 37OdK/441/2018 S1752
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Bratislava Bratislavský
27OdK/34/2020 27OdK/34/2020 S1690
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Vojtech Agner Bratislava Bratislavský
37OdK/435/2019 37OdK/435/2019 S1131
8.4.2020
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Senec Bratislavský
37OdK/344/2019 37OdK/344/2019 S1705
8.4.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Adam Puškár Bratislava Bratislavský
37OdK/406/2019 37OdK/406/2019 S1705
8.4.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Adam Puškár Malacky Bratislavský