Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
8OdK/311/2019 8OdK/311/2019 S1662
11.12.2019
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Ing. Tomáš Čalfa Bratislava Bratislavský
8OdK/311/2019 8OdK/311/2019 S1662
11.12.2019
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Tomáš Čalfa Bratislava Bratislavský
8Odk/403/2019 8Odk/403/2019/S1450
11.12.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Anna Bružeňáková Pezinok Bratislavský
37OdK/228/2019 37OdK/228/2019 S1465
11.12.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Hudeková Rohožník Bratislavský
8OdK/166/2019 8OdK/166/2019 S1765
11.12.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS k.s. Bratislava Bratislavský
8OdK/166/2019 8OdK/166/2019 S1765
11.12.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS k.s. Bratislava Bratislavský
11.12.2019
REAL 2 s.r.o.
36778222
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Ing. Mgr. Štefan Kozár Pezinok Bratislavský
11.12.2019
REAL 2 s.r.o.
36778222
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Ing. Mgr. Štefan Kozár Pezinok Bratislavský
11.12.2019
REAL 2 s.r.o.
36778222
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Ing. Mgr. Štefan Kozár Pezinok Bratislavský
11.12.2019
REAL 2 s.r.o.
36778222
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Ing. Mgr. Štefan Kozár Pezinok Bratislavský
8OdK/304/2019 8OdK/304/2019 S1508
11.12.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Róbert Podhorský Bratislava-Dúbravka Bratislavský
37OdK/143/2019 37OdK/143/2019 S1584
11.12.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Ľubomír Dubeň Bratislava - Dúbravka Bratislavský
8Odk/258/2019 8Odk/258/2019/S1450
11.12.2019
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Anna Bružeňáková Bratislava Bratislavský
37OdK/428/2019 37OdK/428/2019 S1441
11.12.2019
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Radoslav Hajdúch Bratislava Bratislavský
11.12.2019
KA Invest, s.r.o.
35876816
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Denisa Mikušová Schultzová Bratislava Bratislavský
8OdK/425/2019 8OdK/425/2019 S1697
11.12.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu iTRUSTee Recovery, k.s. Bernolákovo Bratislavský
37OdK/150/2019 37OdK/150/2019 S1383
11.12.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ Oznámenie správcu JUDr. Ján Polomský Bratislava Bratislavský
8Odk/258/2019 8Odk/258/2019/S1450
11.12.2019
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Anna Bružeňáková Bratislava Bratislavský
37OdK/413/2018 37OdK/413/2018 S1811
11.12.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Ivanová Bratislava-Ružinov Bratislavský
37OdK/413/2018 37OdK/413/2018 S1811
11.12.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Ivanová Bratislava-Ružinov Bratislavský