Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
8OdK/154/2020 8OdK/154/2020
10.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Darina Hanáčková Bratislava Bratislavský
8OdK/154/2020 8OdK/154/2020
10.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Darina Hanáčková Bratislava Bratislavský
8OdK/154/2020 8OdK/154/2020
10.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Darina Hanáčková Bratislava Bratislavský
32OdK/127/2020 32OdK/127/2020
10.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Martin Hanáček Bratislava Bratislavský
32OdK/127/2020 32OdK/127/2020
10.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Martin Hanáček Bratislava Bratislavský
32OdK/127/2020 32OdK/127/2020
10.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Martin Hanáček Bratislava Bratislavský
32OdK/107/2020 32OdK/107/2020 S1651
10.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KONRES k. s. Bratislava-Petržalka Bratislavský
32OdK/107/2020 32OdK/107/2020 S1651
10.7.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu KONRES k. s. Bratislava-Petržalka Bratislavský
32OdK/107/2020 32OdK/107/2020 S1651
10.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KONRES k. s. Bratislava-Petržalka Bratislavský
32OdK/45/2020 32OdK/45/2020 S 1483
10.7.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Jacko Bratislava Bratislavský
32OdK/45/2020 32OdK/45/2020 S 1483
10.7.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martin Jacko Bratislava Bratislavský
27OdK/19/2020 27OdK/19/2020 S1451
10.7.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Bašnák Bratislava-Rača Bratislavský
27OdK/54/2020 27OdK/54/2020 S467
10.7.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kozovský Bratislava-Petržalka Bratislavský
32OdK/147/2020 32OdK/147/2020 S1156
10.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Róbert Baran Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
32OdK/147/2020 32OdK/147/2020 S1156
10.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Róbert Baran Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
32OdK/147/2020 32OdK/147/2020 S1156
10.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Róbert Baran Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
33OdK/11/2020 33OdK/11/2020 S1819
10.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. RNDr. Silvia Prachová Bratislava Bratislavský
27OdK/54/2020 27OdK/54/2020 S467
10.7.2020
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kozovský Bratislava-Petržalka Bratislavský
33OdK/11/2020 33OdK/11/2020 S1819
10.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. RNDr. Silvia Prachová Bratislava Bratislavský
27OdK/54/2020 27OdK/54/2020 S467
10.7.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kozovský Bratislava-Petržalka Bratislavský