Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3K/20/2021 3K/20/2021 S1989
12.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Šufák Bratislava-Ružinov Bratislavský
12.8.2022
888 s.r.o.
IČO: 50299522
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Mária Kadáková Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
3K/20/2021 3K/20/2021 S1989
12.8.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Šufák Bratislava-Ružinov Bratislavský
12.8.2022
Arca Investments, a.s.
IČO: 35975041
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu 1st restructuring, k. s. Bratislava Bratislavský
12.8.2022
HK REAL, s.r.o.
IČO: 43789366
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Insolvenčná a poradenská, k.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
2K/42/2015 2K/42/2015 S1240
12.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Blatné Bratislavský
27OdK/137/2022 27OdK/137/2022 S1716
12.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Bratislava-Petržalka Bratislavský
27OdK/137/2022 27OdK/137/2022 S1716
12.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Bratislava-Petržalka Bratislavský
27OdK/137/2022 27OdK/137/2022 S1716
12.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Bratislava-Petržalka Bratislavský
33OdK/293/2021 33OdK/293/2021 S105
12.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Bohumír Bláha Kuchyňa Bratislavský
33OdK/9/2022 33OdK/9/2022 S1969
12.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu TPS Trustees, k.s. Bratislava-Rača Bratislavský
31OdK/236/2021 31OdK/236/2021-s207
12.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Tuhovčák Plavecký Štvrtok Bratislavský
33OdK/64/2022 33OdK/64/2022 S130
12.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr Ján Benčura Bratislava-Petržalka Bratislavský
12.8.2022
Dedoles, s. r. o.
IČO: 46706305
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kozovský Pezinok Bratislavský
32OdK/44/2022 32OdK/44/2022 S1374
12.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Mudrák Bratislava Bratislavský
33OdK/312/2021 33OdK/312/2021 S493
12.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Magdaléna Kollárová Bratislava-Petržalka Bratislavský
33OdK/59/2022 33OdK/59/2022 S1697
12.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu iTRUSTee Recovery, k.s. Bratislava-Dúbravka Bratislavský
29OdK/4/2021 29OdK/4/2021 S1697
12.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu iTRUSTee Recovery, k.s. Záhorská Ves Bratislavský
12.8.2022
SISTA s.r.o.
IČO: 51954249
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Martin Pohovej Rovinka Bratislavský
8K/30/2015 8K/30/2015 S1325
12.8.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Monika Martonová Bratislava Bratislavský