Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
32OdK/159/2020 32OdK/159/2020 S1211
21.1.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Senec Bratislavský
27Odk/442/2020 27Odk/442/2020/S1450
21.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Anna Bružeňáková Bratislava Bratislavský
21.1.2021
VOKAS spol. s r.o. v konkurze
35798106
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Tomášov Bratislavský
21.1.2021
SHSM, s.r.o.
44170769
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Oliver Korec Bratislava Bratislavský
21.1.2021
Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze
31372899
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
27Odk/442/2020 27Odk/442/2020/S1450
21.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Anna Bružeňáková Bratislava Bratislavský
4OdK/37/2020 4OdK/37/2020/S1784
21.1.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Bratislava Bratislavský
27OdK/399/2020 27OdK/399/2020 S130
21.1.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
27OdK/430/2020 27OdK/430/2020 S1802
21.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ľudmila Jurčová Bratislava Bratislavský
27OdK/445/2020 27OdK/445/2020 S1364
21.1.2021
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jozef Maruniak Malacky Bratislavský
27OdK/454/2020 27OdK/454/2020 S1799
21.1.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Mária Krumpolcová Šutková Plavecký Štvrtok Bratislavský
27OdK/101/2020 27OdK/101/2020 S1652
21.1.2021
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Peter Forgáč Bratislava-Petržalka Bratislavský
4Odk/124/2020 4Odk124/2020/S1450
21.1.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Anna Bružeňáková Bratislava Bratislavský
4Odk/124/2020 4Odk124/2020/S1450
21.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Anna Bružeňáková Bratislava Bratislavský
4Odk/124/2020 4Odk124/2020/S1450
21.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Anna Bružeňáková Bratislava Bratislavský
27OdK/461/2020 27OdK/461/2020 S1704
21.1.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu KRIVANKON, k.s. Bratislava-Devín Bratislavský
27OdK/27/2019 27OdK/27/2019 S1731
21.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
27OdK/477/2020 27OdK/477/2020 S1357
21.1.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Oľga Karásková Bratislava - Ružinov Bratislavský
27OdK/401/2020 27OdK/401/2020 S 130
21.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava - Petržalka Bratislavský
27OdK/435/2020 27OdK/435/2020 S459
21.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr.Ing. Vladimír Neuschl Bratislava-Petržalka Bratislavský