Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.9.2020
City Projects s.r.o.
44116390
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
21.9.2020
RELCO s.r.o.
36541818
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Modra Bratislavský
32OdK/220/2020 32OdK/220/2020
21.9.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Denisa Mikušová Schultzová Bratislava Bratislavský
32OdK/179/2020 32OdK/179/2020 S1224
21.9.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Eduard Hyránek PhD. Bratislava-Petržalka Bratislavský
8OdK/97/2018 8OdK/97/2018 S1848
21.9.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Michal Urban Bratislava-Záhorská Bystrica Bratislavský
32OdK/149/2020 32OdK/149/2020 S1753
21.9.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu BT Insolvency k.s. Bratislava Bratislavský
8OdK/127/2020 8OdK/127/2020 S405
21.9.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Eva Bieliková Gajary Bratislavský
33OdK/43/2020 33OdK/43/2020 S1731
21.9.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Bratislava-Rača Bratislavský
33OdK/43/2020 33OdK/43/2020 S1731
21.9.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Bratislava-Rača Bratislavský
33OdK/43/2020 33OdK/43/2020 S1731
21.9.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Bratislava-Rača Bratislavský
4OdK/13/2020 4OdK/13/2020 S1662
21.9.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Ing. Tomáš Čalfa Bratislava - Nové Mesto Bratislavský
4OdK/13/2020 4OdK/13/2020 S1662
21.9.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Tomáš Čalfa Bratislava - Nové Mesto Bratislavský
4OdK/13/2020 4OdK/13/2020 S1662
21.9.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Ing. Tomáš Čalfa Bratislava - Nové Mesto Bratislavský
4K/2/2012 4K/2/2012 S 1433
21.9.2020
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Bratislava Bratislavský
33OdK/31/2020 33OdK/31/2020 S310
21.9.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
27OdK/83/2020 27OdK/83/2020 S1848
21.9.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Michal Urban Bratislava-Petržalka Bratislavský
37OdK/341/2019 37OdK/341/2019 S1590
21.9.2020
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Advisors k. s. Senec Bratislavský
27OdK/25/2019 27OdK/25/2019 S1590
21.9.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Advisors k. s. Bratislava - Dúbravka Bratislavský
27OdK/149/2020 27OdK/149/2020 S1554
21.9.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková Bratislava Bratislavský
27OdK/149/2020 27OdK/149/2020 S1554
21.9.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková Bratislava Bratislavský