Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
8OdK/88/2019 8OdK/88/2019 S1662
27.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu Mgr. Ing. Tomáš Čalfa Bratislava-Karlova Ves Bratislavský
8OdK/439/2019 8OdK/439/2019 S1399
27.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Vlasta Klimentová Bratislava-Nové Mesto Bratislavský
8OdK/477/2019 8OdK/477/2019 S1834
27.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Milada Koukalová Bratislava Bratislavský
8OdK/477/2019 8OdK/477/2019 S1834
27.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Milada Koukalová Bratislava Bratislavský
8OdK/477/2019 8OdK/477/2019 S1834
27.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Milada Koukalová Bratislava Bratislavský
27OdK/24/2019 27OdK/24/2019 S180
27.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Eva Vodová Bratislava - Petržalka Bratislavský
27OdK/24/2019 27OdK/24/2019 S180
27.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Eva Vodová Bratislava - Petržalka Bratislavský
6K/21/2015 6K/21/2015 S 483
27.1.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Dana Jelinková Dudzíková Malé Leváre Bratislavský
6K/21/2015 6K/21/2015 S 483
27.1.2020
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Dana Jelinková Dudzíková Malé Leváre Bratislavský
27.1.2020
Europe mark, s. r.o.
36739332
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Peter Podolský Bratislava Bratislavský
27.1.2020
LIBRA SERVICES s. r. o. "v likvidácii"
35808781
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Belica Bratislava Bratislavský
27.1.2020
WETRON, s.r.o.
35904798
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Bratislava Bratislavský
37OdK/321/2019 37OdK/321/2019 S 1670
27.1.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marek Piršel Bratislava Bratislavský
27OdK/32/2019 27OdK/32/2019 S1535
27.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Peter Arendacký Bratislava Bratislavský
27OdK/32/2019 27OdK/32/2019 S1535
27.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Peter Arendacký Bratislava Bratislavský
8Odk/216/2019 8OdK/216/2019 S1362
27.1.2020
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Filip Osvald Bratislava-Ružinov Bratislavský
37OdK/444/2019 37OdK/444/2019 S1623
27.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Hilda Regulová Gajdošová Malacky Bratislavský
4K/49/2015 4K/49/2015 S1705
27.1.2020
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Adam Puškár Bratislava Bratislavský
8OdK/440/2019 8OdK/440/2019 S1834
27.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Milada Koukalová Bratislava-Nové Mesto Bratislavský
8OdK/474/2019 8OdK/474/2019 S1749
27.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Alexandra Molnárová Senec Bratislavský