Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
32OdK/244/2020 32OdK/244/2020 S1613
3.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu doc. JUDr. Ing. Peter Grendel PhD. Košice-Sídlisko KVP Košický
30OdK/221/2020 30OdK/221/2020 S1613
3.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu doc. JUDr. Ing. Peter Grendel PhD. Leles Košický
32OdK/18/2018 32OdK/18/2018 S1339
3.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Kristián Sušina PhD. Žakarovce Košický
30OdK/257/2019 30OdK/257/2019 S1354
3.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jana Koľveková Košice-Juh Košický
32OdK/208/2020 32OdK/208/2020 S1169
3.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Gemerská Poloma Košický
26Odk/239/2020 26OdK/239/2020 S1886
3.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ivan Hric Iňačovce Košický
26Odk/239/2020 26OdK/239/2020 S1886
3.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Hric Iňačovce Košický
3.8.2020
STEEL TRANS s.r.o.
31674160
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Bodnár Košice Košický
30OdK/205/2020 30OdK/205/2020 S1281
3.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Anita Krčová LL.M., MBA Košice-Luník IX Košický
30OdK/246/2020 30OdK/246/2020 S1734
3.8.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Richard Žolna Košice-Krásna Košický
30OdK/246/2020 30OdK/246/2020 S1734
3.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Richard Žolna Košice-Krásna Košický
30OdK/246/2020 30OdK/246/2020 S1734
3.8.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Richard Žolna Košice-Krásna Košický
30OdK/246/2020 30OdK/246/2020 S1734
3.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Richard Žolna Košice-Krásna Košický
32OdK/159/2020 32OdK/159/2020S1177
3.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Jana Kollárová Spišská Nová Ves Košický
3.8.2020
EXICO Retail SK, s.r.o.
45343926
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Jana Kollárová Košice Košický
32OdK/128/2017 32OdK/128/2017 S1015
3.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marián Páll Buzica Košický
30OdK/124/2020 30OdK/124/2020S1177
3.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Jana Kollárová Michalovce Košický
31OdK/112/2020 31OdK/112/2020S1177
3.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Jana Kollárová Sady na Torysou Košický
31OdK/208/2020 31OdK/208/2020 S804
3.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. František Hadušovský Trebišov Košický
30OdK/314/2019 30OdK/314/2019
3.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Jana Kollárová Košice Košický