Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26OdK/236/2019
29.9.2022
Alžbeta Batiová Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - Nad Jazerom Košický
32OdK/277/2022
29.9.2022
Szabolcs Danč Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Kráľovský Chlmec Košický
32OdK/278/2022
29.9.2022
Miriama Oravcová Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice-Poľov Košický
32OdK/279/2022
29.9.2022
Dezider Danč Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Sečovce Košický
32OdK/280/2022
29.9.2022
Stanislav Baran Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - Šaca Košický
26K/23/2012 26K/23/2012 S1560
29.9.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Galgoczy Košice-Sever Košický
32OdK/197/2022 32OdK/197/2022 S1886
29.9.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ivan Hric Rudňany Košický
29.9.2022
SABAR, s.r.o.
IČO: 36191621
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Ing. Viliam Lafko Markušovce Košický
29.9.2022
Rapid life životná poisťovňa, a.s.
IČO: 31690904
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Jana Kollárová Košice Košický
32OdK/170/2022 32OdK/170/2022 S1937
29.9.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Mária Lányiová Košice Košický
26OdK/135/2022 26OdK/135/2022 S2046
29.9.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Marianna Demčáková Turňa nad Bodvou Košický
26OdK/118/2022 26OdK/118/2022 S1937
29.9.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mária Lányiová Seňa Košický
26OdK/153/2022 26OdK/153/2022 S1937
29.9.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mária Lányiová Žbince Košický
26OdK/135/2022 26OdK/135/2022 S2046
29.9.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Marianna Demčáková Turňa nad Bodvou Košický
32OdK/268/2022 32OdK/268/2022 S1561
29.9.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Richnava Košický
32OdK/268/2022 32OdK/268/2022 S1561
29.9.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Richnava Košický
26OdK/206/2022 26OdK/206/2022 S1561
29.9.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Rožňava Košický
29.9.2022
Optima fide Pharma Consulting spol. s r.o.
IČO: 44511817
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Košice Košický
29.9.2022
KVESTA s.r.o.
IČO: 46563865
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Kristián Sušina PhD. Košice Košický
29.9.2022
Cimer, s. r. o.
IČO: 52384403
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Juraj Špirko Michalovce Košický