Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
28OdK/22/2024
27.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Bajtava Nitriansky
27.2.2024
MH Trade Nitra, s.r.o.
IČO: 46531343
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Čermany Nitriansky
56OdK/20/2024
27.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Zemné Nitriansky
56OdK/22/2024
27.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Dulovce Nitriansky
20OdK/252/2023 20OdK/252/2023 S1409
27.2.2024
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Ďuran Nitra Nitriansky
31OdS/1/2024 31OdS/1/2024 S1812
27.2.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KASATKIN Recovery, k. s. Salka Nitriansky
27.2.2024
AD SPECTRUM s.r.o.
IČO: 36544558
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský Zlaté Moravce Nitriansky
28OdK/275/2023 28OdK/275/2023 S1770
27.2.2024
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Brláš Chotín Nitriansky
23OdK/242/2023 23OdK/242/2023 S1985
27.2.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Insolvencia, k. s. Bajka Nitriansky
20OdK/1/2023 20OdK/1/2023 S1985
27.2.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Insolvencia, k. s. Nová Vieska Nitriansky
28OdK/275/2023 28OdK/275/2023 S1770
27.2.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Brláš Chotín Nitriansky
32OdK/264/2023 32OdK/264/2023 S1770
27.2.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Brláš Palárikovo Nitriansky
32OdK/264/2023 32OdK/264/2023 S1770
27.2.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Brláš Palárikovo Nitriansky
28OdK/25/2023 28OdK/25/2023 S1321
27.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu Ing. Aneta Ponesz Demandice Nitriansky
23OdK/272/2023 23OdK/272/2023 S1525
27.2.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Szabóová Palárikovo Nitriansky
31OdK/263/2023 31OdK/263/2023 S1604
27.2.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu ADVO INSOLVENCY, k. s. Zlatná na Ostrove Nitriansky
31OdK/263/2023 31OdK/263/2023 S1604
27.2.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu ADVO INSOLVENCY, k. s. Zlatná na Ostrove Nitriansky
28OdK/155/2023 28OdK/155/2023 S1487
27.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Róbert Hipp MBA Pastovce Nitriansky
23OdK/159/2023 23OdK/159/2023 S1752
27.2.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Šaľa Nitriansky
23OdK/159/2023 23OdK/159/2023 S1752
27.2.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Šaľa Nitriansky