Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
15.8.2022
BAZÉNY SK, s.r.o.
IČO: 44762003
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
15.8.2022
BAZÉNY SK, s.r.o.
IČO: 44762003
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
28OdK/163/2022
15.8.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Tvrdošovce Nitriansky
28OdK/164/2022
15.8.2022
Imrich Jankó Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Kamenica nad Hronom Nitriansky
28OdK/165/2022
15.8.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Komárno Nitriansky
28OdK/120/2022
15.8.2022
Karol Horváth Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Kolárovo Nitriansky
2K/8/2021 2K/8/2021 S1731
15.8.2022
Fyzická osoba Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Komárno Nitriansky
2K/8/2021 2K/8/2021 S1731
15.8.2022
Fyzická osoba Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Komárno Nitriansky
29OdK/72/2022 29OdK/72/2022 S1604
15.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu ADVO INSOLVENCY, k. s. Kamanová Nitriansky
30OdK/100/2022 30OdK/100/2022 S1604
15.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu ADVO INSOLVENCY, k. s. Modrany Nitriansky
28OdK/49/2022 28OdK/49/2022 S1812
15.8.2022
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu KASATKIN Recovery, k. s. Veľké Ripňany Nitriansky
28OdK/223/2021 28OdK/223/2021 S1765
15.8.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. Nová Ves nad Žitavou Nitriansky
31OdK/80/2022 31OdK/80/2022 S1765
15.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. Lehota Nitriansky
31OdK/80/2022 31OdK/80/2022 S1765
15.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. Lehota Nitriansky
31OdK/80/2022 31OdK/80/2022 S1765
15.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. Lehota Nitriansky
27OdK/285/2021 27OdK/285/2021 S1636 NR
15.8.2022
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LexCreditor k.s. Dulovce Nitriansky
31OdK/117/2020 31OdK/117/2020 S1765
15.8.2022
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. Žemberovce Nitriansky
28OdK/125/2022 28OdK/125/2022 S1841
15.8.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Viliam Kolenčík Čajkov Nitriansky
28OdK/61/2021 28OdK/61/2021 S1765
15.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. Zlaté Moravce Nitriansky
28OdK/61/2021 28OdK/61/2021 S1765
15.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. Zlaté Moravce Nitriansky