Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2K/8/2021 2K/8/2021 S1731
14.1.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Komárno Nitriansky
30OdK/67/2021 30OdK/67/2021 S1552
14.1.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Slovenská insolvenčná k.s. Dvory nad Žitavou Nitriansky
30OdK/67/2021 30OdK/67/2021 S1552
14.1.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská insolvenčná k.s. Dvory nad Žitavou Nitriansky
27OdK/248/2021 27OdK/248/2021 S1533
14.1.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Lukáš Grežďo Sokolce Nitriansky
28OdK/300/2021 28OdK/300/2021 S1959
14.1.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Lucia Kolníková Čifáre Nitriansky
28OdK/300/2021 28OdK/300/2021 S1959
14.1.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Lucia Kolníková Čifáre Nitriansky
28OdK/300/2021 28OdK/300/2021 S1959
14.1.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Lucia Kolníková Čifáre Nitriansky
30OdK/63/2021 30OdK/63/2021 S1533
14.1.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Lukáš Grežďo Zemianska Olča Nitriansky
30OdK/63/2021 30OdK/63/2021 S1533
14.1.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Lukáš Grežďo Zemianska Olča Nitriansky
30OdK/63/2021 30OdK/63/2021 S1533
14.1.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Lukáš Grežďo Zemianska Olča Nitriansky
27OdK/317/2021 27OdK/317/2021 S1410
14.1.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Roman Nagy Nové Zámky Nitriansky
27OdK/317/2021 27OdK/317/2021 S1410
14.1.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Roman Nagy Nové Zámky Nitriansky
27OdK/317/2021 27OdK/317/2021 S1410
14.1.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Roman Nagy Nové Zámky Nitriansky
23OdK/296/2021 23OdK/296/2021 S1921
14.1.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Erik Štorek Komárno Nitriansky
23OdK/296/2021 23OdK/296/2021 S1921
14.1.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Erik Štorek Komárno Nitriansky
27OdK/283/2021 27OdK/283/2021 S1921
14.1.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Erik Štorek Komárno Nitriansky
27OdK/283/2021 27OdK/283/2021 S1921
14.1.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Erik Štorek Komárno Nitriansky
31OdK/254/2021 31OdK/254/2021 S1629
14.1.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s. Hurbanovo - Bohatá Nitriansky
27OdK/308/2021 27OdK/308/2021 S439
14.1.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Mariana Zavacká Číčov Nitriansky
27OdK/308/2021 27OdK/308/2021
14.1.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Mariana Zavacká Čičov Nitriansky