Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23OdK/94/2020 23OdK/94/2020 S1533
3.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Lukáš Grežďo Tekovské Nemce Nitriansky
27OdK/189/2020 27OdK/189/2020S1828
3.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Peter Bojda Levice Nitriansky
27OdK/189/2020 27OdK/189/2020S1828
3.8.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Peter Bojda Levice Nitriansky
27OdK/189/2020 27OdK/189/2020S1828
3.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Peter Bojda Levice Nitriansky
30OdK/83/2020 30OdK/83/2020 S1921
3.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Erik Štorek Želiezovce Nitriansky
29OdK/25/2019 29OdK/25/2019 S1862
3.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Nové Zámky Nitriansky
23OdK/76/2020 23OdK/76/2020 S1921
3.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Erik Štorek Trávnica Nitriansky
30OdK/27/2020 30OdK/27/2020 S1921
3.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Erik Štorek Veľké Kozmálovce Nitriansky
31OdK/157/2020 31OdK/157/2020 S1636 NR
3.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LexCreditor k.s. Levice Nitriansky
29OdK/230/2019 29OdK/230/2019 S1921
3.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Erik Štorek Nitrianske Hrnčiarovce Nitriansky
31OdK/217/2019 31OdK/217/2019 S1487
3.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Róbert Hipp MBA Demandice Nitriansky
32OdK/266/2019 32OdK/266/2019 S1487
3.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Róbert Hipp MBA Nové Zámky Nitriansky
31OdK/164/2020 31OdK/164/2020 S1996
3.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu PhDr. JUDr. Igor Doboš PhD., LL.M., MBA Nána Nitriansky
31OdK/131/2017 31OdK/131/2017 S1182
3.8.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Ladislav Barát Nové Zámky Nitriansky
31OdK/164/2020 31OdK/164/2020 S1996
3.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu PhDr. JUDr. Igor Doboš PhD., LL.M., MBA Nána Nitriansky
28OdK/185/2020 28OdK/185/2020 S1533
3.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Lukáš Grežďo Komárno Nitriansky
31OdK/155/2020 31OdK/155/2020 S1996
3.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu PhDr. JUDr. Igor Doboš PhD., LL.M., MBA Kolárovo Nitriansky
27OdK/216/2019 27OdK/216/2019 S1351
3.8.2020
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Ing. Jozef Kulich Babindol Nitriansky
23OdK/192/2020 23OdK/192/2020 S1410
3.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Roman Nagy Domadice Nitriansky
28OdK/277/2019 28OdK/277/2019 S1351
3.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Jozef Kulich Tvrdošovce Nitriansky