Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
40OdK/111/2020 40OdK/111/2020 S1402
3.6.2020
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martina Válková Púchov Trenčiansky
40OdK/111/2020 40OdK/111/2020 S1402
3.6.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martina Válková Púchov Trenčiansky
38OdK/256/2020 38OdK/256/2020 S1956
3.6.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Marián Kolek Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
38OdK/256/2020 38OdK/256/2020 S1956
3.6.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Marián Kolek Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
38OdK/256/2020 38OdK/256/2020 S1956
3.6.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Marián Kolek Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
40OdK/161/2020 40OdK/161/2020 S1706
3.6.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Peter Zajac Púchov Trenčiansky
40OdK/248/2020 40OdK/248/2020 S1369
3.6.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Handlová Trenčiansky
40OdK/248/2020 40OdK/248/2020 S1369
3.6.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Handlová Trenčiansky
40OdK/248/2020 40OdK/248/2020 S1369
3.6.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Handlová Trenčiansky
40OdK/166/2020 40OdK/166/2020 S1956
3.6.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Marián Kolek Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
38OdK/27/2020 38OdK/27/2020 S1433
3.6.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Trenčín Trenčiansky
38OdK/236/2020 38OdK/236/2020 S258
3.6.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ján Súkeník Považská Bystrica Trenčiansky
38OdK/174/2020 38OdK/174/2020 S445
3.6.2020
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Fraňo Slatina nad Bebravou Trenčiansky
38OdK/174/2020 38OdK/174/2020 S445
3.6.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Fraňo Slatina nad Bebravou Trenčiansky
38OdK/511/2019 38OdK/511/2019 S445
3.6.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Fraňo Dolná Súča Trenčiansky
38OdK/127/2020 38OdK/127/2020 S1427
3.6.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Otto Markech Trenčín Trenčiansky
40OdK/852/2019 40OdK/852/2019 S1531
3.6.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Xénia Hofierková Veľké Uherce Trenčiansky
38OdK/246/2020 38OdK/246/2020 S1691
3.6.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Martina Poláčková Veľké Držkovce Trenčiansky
38OdK/246/2020 38OdK/246/2020 S1691
3.6.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Martina Poláčková Veľké Držkovce Trenčiansky
22OdK/249/2018 22OdK/249/2018 S1559
3.6.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Martin Hurtiš Handlová Trenčiansky