Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
38OdK/114/2022
8.8.2022
Dušan Samák Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky
8.8.2022
BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o. v konkurze
IČO: 45556521
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová Horovce Trenčiansky
40OdK/142/2022 40OdK/142/2022 S1372
8.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová Dubodiel Trenčiansky
40OdK/183/2022 40OdK/183/2022 S1372
8.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová Stará Turá Trenčiansky
8.8.2022
MUNUS s. r. o.
IČO: 45327173
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Insolvency k. s. Tuchyňa Trenčiansky
40OdK/234/2022 40OdK/234/2022 S1706
8.8.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Peter Zajac Kanianka Trenčiansky
38OdK/314/2018 38OdK/314/2018 S1780
8.8.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Plško Trenčín Trenčiansky
38OdK/156/2022 38OdK/156/2022 S1562
8.8.2022
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Miroslav Babeľa Trenčín Trenčiansky
40OdK/518/2018 40OdK/518/2018 S1510
8.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Branislav Zemanovič Nemšová Trenčiansky
38OdK/255/2022 38OdK/255/2022 S1657
8.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Ondrejovičová Prievidza Trenčiansky
38OdK/255/2022 38OdK/255/2022 S1657
8.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Ondrejovičová Prievidza Trenčiansky
38OdK/185/2021 38OdK/185/2021 S106
8.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Danica Birošová Domaniža Trenčiansky
38OdK/182/2022 38OdK/182/2022 S1180
8.8.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Beata Krausová Trenčín Trenčiansky
38OdK/256/2021 38OdK/256/2021 S1960
8.8.2022
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Ing. Darina Vozárová Zliechov Trenčiansky
8.8.2022
ZORNICA BANKO FASHION a.s.
IČO: 34142568
Pripísanie poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Mgr. Xénia Hofierková Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
8.8.2022
ZORNICA BANKO FASHION a.s.
IČO: 34142568
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Xénia Hofierková Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
8.8.2022
ZORNICA BANKO FASHION a.s.
IČO: 34142568
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Xénia Hofierková Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
38OdK/169/2022 38OdK/169/2022 S1369
8.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Prievidza Trenčiansky
38OdK/37/2022 38OdK/37/2022 S1395
8.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Matúš Košara Prievidza Trenčiansky
5.8.2022
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Domaniža - v likvidácii
IČO: 00200051
uznesenie NS SR o rozhodnutí vo veci odvolania/dovolania Vyrovnanie Krajský súd v Banskej Bystrici Domaniža Trenčiansky