Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
40OdK/319/2020 40OdK/319/2020 S294
7.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Viliam Vaňko Pružina Trenčiansky
40OdK/319/2020 40OdK/319/2020 S294
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Viliam Vaňko Pružina Trenčiansky
38OdK/155/2018 38OdK/155/2018 S1402
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martina Válková Čachtice Trenčiansky
38OdK/921/2019 38OdK/921/2019 S1402
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martina Válková Rybany Trenčiansky
38OdK/648/2019 38OdK/648/2019 S1427
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Otto Markech Bzince pod Javorinou Trenčiansky
40OdK/891/2019 40OdK/891/2019 S258
7.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ján Súkeník Nemšová Trenčiansky
40OdK/638/2019 40OdK/638/2019 S1780
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ Oznámenie správcu JUDr. Peter Plško Prievidza II - Píly Trenčiansky
40OdK/919/2019 40OdK/919/2019 S1657
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Ondrejovičová Tuchyňa Trenčiansky
40OdK/920/2019 40OdK/920/2019 S1427
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Otto Markech Trenčín Trenčiansky
7.8.2020
Four Foodservice s. r. o.
46371583
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s. Považská Bystrica Trenčiansky
7.8.2020
Four Foodservice s. r. o.
46371583
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s. Považská Bystrica Trenčiansky
40OdK/200/2020 40OdK/200/2020 S1427
7.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Otto Markech Nováky Trenčiansky
38OdK/813/2019 38OdK/813/2019S258
7.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ján Súkeník Považská Bystrica Trenčiansky
38OdK/173/2020 38OdK/173/2020 S1969
7.8.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu TPS Trustees, k.s. Myjava Trenčiansky
40OdK/824/2019 40OdK/824/2019 S1780
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ Oznámenie správcu JUDr. Peter Plško Borčany Trenčiansky
40OdK/272/2020 40OdK/272/2020 S1388
7.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Licitor recovery k. s. Rybany Trenčiansky
40OdK/185/2020 40OdK/185/2020 S1388
7.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Licitor recovery k. s. Handlová Trenčiansky
40OdK/691/2019 40OdK/691/2019 S1780
7.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Plško Prievidza Trenčiansky
38OdK/845/2019 38OdK/845/2019 S258
7.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ján Súkeník Žabokreky nad Nitrou Trenčiansky
38OdK/225/2020 38OdK/225/2020 S1369
7.8.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Veľké Hoste Trenčiansky