Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3K/2/2021 3K/2/2021/S1568
29.11.2021
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Bratislava-Staré Mesto Trnavský
23OdK/64/2021 23OdK/64/2021 S1663
29.11.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Nikoleta Zajko LL.M. Čierny Brod Trnavský
23OdK/64/2021 23OdK/64/2021 S1663
29.11.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Nikoleta Zajko LL.M. Čierny Brod Trnavský
23OdK/64/2021 23OdK/64/2021 S1663
29.11.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Nikoleta Zajko LL.M. Čierny Brod Trnavský
25K/11/2014 25K/11/2014 S1220
29.11.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dunajská Streda Trnavský
25K/11/2014 25K/11/2014 S1220
29.11.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dunajská Streda Trnavský
28OdK/220/2020 28OdK/220/2020 S1887
29.11.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Marcela Turasová Sereď Trnavský
36OdK/292/2021 36OdK/292/2021 S422
29.11.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Alena Kaplanová Jahodná Trnavský
36OdK/275/2021 36OdK/275/2021 S422
29.11.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Alena Kaplanová Šoporňa Trnavský
36OdK/268/2021 36OdK/268/2021 S422
29.11.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Alena Kaplanová Dunajská Streda Trnavský
36OdK/209/2021 36OdK/209/2021 S422
29.11.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Alena Kaplanová Kopčany Trnavský
36OdK/132/2020 36OdK/132/2020 S1634
29.11.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Hana Sopko LL.M. Banka Trnavský
36OdK/132/2020 36OdK/132/2020 S1634
29.11.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Hana Sopko LL.M. Banka Trnavský
23OdK/66/2021 23OdK/66/2021 S1210
29.11.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Peter Ondreička Dunajská Streda Trnavský
23OdK/66/2021 23OdK/66/2021 S1210
29.11.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Peter Ondreička Dunajská Streda Trnavský
23OdK/66/2021 23OdK/66/2021 S1210
29.11.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Peter Ondreička Dunajská Streda Trnavský
36OdK/359/2021 36OdK/359/2021 S422
29.11.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Alena Kaplanová Veľký Meder Trnavský
36OdK/359/2021 36OdK/359/2021 S422
29.11.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Alena Kaplanová Veľký Meder Trnavský
36OdK/220/2021 36OdK/220/2021 S1138
29.11.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Zavar Trnavský
38K/3/2011 38K/3/2011/S1143
29.11.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Miroslav R. Šefčík PhD. Trstice Trnavský