Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.3.2023
Autoservis PAMIS
IČO: 47821761
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Sereď Trnavský
24.3.2023
MAFO STAV, s.r.o.
IČO: 36846929
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Galanta Trnavský
24.3.2023
KTP Group, s.r.o.
IČO: 36616079
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
24.3.2023
AD TEAM
IČO: 36279323
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
2K/15/2022 2K/15/2022 S1448
24.3.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Dolný Chotár Trnavský
1K/20/2022 1K/20/2022 S1235
24.3.2023
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Henrieta Slavkovská Sereď Trnavský
3K/37/2022 3K/37/2022 S1893
24.3.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation Senica Trnavský
36OdK/18/2023 36OdK/18/2023 S1607
24.3.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Lukáš Vidlička Skalica Trnavský
36OdK/316/2022 36OdK/316/2022 S1977
24.3.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová Čakany Trnavský
23OdK/17/2023 23OdK/17/2023 S1977
24.3.2023
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová Topoľnica Trnavský
23OdK/17/2023 23OdK/17/2023 S1977
24.3.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová Topoľnica Trnavský
23OdK/17/2023 23OdK/17/2023 S1977
24.3.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová Topoľnica Trnavský
25K/4/2014 25K/4/2014 S2009
24.3.2023
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu UBC 2020, k.s. Cerová Trnavský
25K/7/2014 25K/7/2014 S2009
24.3.2023
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu UBC 2020, k.s. Cerová Trnavský
23OdK/277/2022 23OdK/277/2022 S1138
24.3.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Leopoldov Trnavský
60OdK/296/2022 60OdK/296/2022 S1946
24.3.2023
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Juraj Dragún Veľké Úľany Trnavský
23OdK/353/2022 23OdK/353/2022 S2051
24.3.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Zuzana Belovičová Trnava Trnavský
36OdK/368/2022 36OdK/368/2022 S1806
24.3.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu DAREKON, k. s. Trnava Trnavský
26OdK/189/2021 26OdK/189/2021 S1138
24.3.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Hlohovec Trnavský
23OdK/9/2021 23OdK/9/2021 S1138
24.3.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Gabčíkovo Trnavský