Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
22OdK/596/2018 22OdK/596/2018 S1780
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Plško Piešťany Trnavský
28OdK/269/2019 28OdK/269/2019 S1148
13.7.2020
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Štefan Dostál Štvrtok na Ostrove Trnavský
25OdK/152/2020 25OdK/152/2020 S1131
13.7.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Červeník Trnavský
28OdK/210/2020 28OdK/210/2020 S1263
13.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Václav Sosna Hlohovec-Šulekovo Trnavský
28OdK/210/2020 28OdK/210/2020 S1263
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Václav Sosna Hlohovec-Šulekovo Trnavský
25OdK/203/2020 25OdK/203/2020 S1263
13.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Václav Sosna Senica Trnavský
25OdK/203/2020 25OdK/203/2020 S1263
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Václav Sosna Senica Trnavský
28OdK/175/2020 28OdK/175/2020 S1263
13.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Václav Sosna Šúrovce Trnavský
28OdK/175/2020 28OdK/175/2020 S1263
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Václav Sosna Šúrovce Trnavský
25OdK/90/2020 25OdK/90/2020S1806
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ Oznámenie správcu DAREKON, k. s. Zavar Trnavský
25OdK/90/2020 25OdK/90/2020S1806
13.7.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu DAREKON, k. s. Zavar Trnavský
36OdK/213/2020 36OdK/213/2020 S1210
13.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Peter Ondreička Čiližská Radvaň Trnavský
36OdK/213/2020 36OdK/213/2020 S1210
13.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Peter Ondreička Čiližská Radvaň Trnavský
36OdK/213/2020 36OdK/213/2020 S1210
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Peter Ondreička Čiližská Radvaň Trnavský
13.7.2020
BELLEZZA, s.r.o., v konkurze
36715603
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Trnava Trnavský
28OdK/212/2020 28OdK/212/2020 S1772
13.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Marieta Katona Hlohovec Trnavský
28OdK/212/2020 28OdK/212/2020 S1772
13.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Marieta Katona Hlohovec Trnavský
28OdK/212/2020 28OdK/212/2020 S1772
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Marieta Katona Hlohovec Trnavský
28OdK/217/2020 28OdK/217/2020 S1220
13.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Senica Trnavský
28OdK/217/2020 28OdK/217/2020 S1220
13.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Senica Trnavský