Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 3K/57/2001

Roľnícke družstvo Topoľovka, Topoľovka

  • Spisová značka č. 3K/57/2001
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 147 z roku 2011 dňa 1.8.2011
  • Úpadca Roľnícke družstvo Topoľovka, Topoľovka
    IČO: 31726283
    Typ zverejnenia: uznesenie o zrušení konkurzu
  • Krajský súd Krajský súd Košice
Text

Krajský  súd  v   Košiciach v   konkurznej veci úpadcu: Roľnícke družstvo Topoľovka, Topoľovka, IČO: 31 726 283,  takto

r o z h o d o l :

            Z r u š u j e   konkurz   vyhlásený   na   majetok   úpadcu:  Roľnícke družstvo Topoľovka, Topoľovka, IČO: 31 726 283.

            Z b a v u j e   JUDr. Michala Jakubeka, advokáta, M.R. Štefánika 2673/212A, Vranov nad Topľou, funkcie správcu konkurznej podstaty.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho

                                    zverejnenia  v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach

V Košiciach dňa 25. júla 2011

 JUDr. Roman Rizman

 predseda senátu