Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 11K 40/2004

Výroba krmív, s.r.o. v konkurze, 972 02 Opatovce nad Nitrou č. 552

Text

                                                                                                    č.k. 11K 40/2004 - 309 

                                                                    U Z N E S E N I E

 

               Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Výroba krmív, s.r.o. v konkurze, 972 02 Opatovce nad Nitrou č. 552, IČO: 31 372 490 s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Jozefom Hurtišom, advokátom, Hviezdoslavova 3, 971 01  Prievidza, takto

 

                                                                              r o z h o d o l :

  

            Súd   z  r u  š u j e   konkurz na majetok úpadcu: Výroba krmív, s.r.o. v konkurze, 972 02 Opatovce nad Nitrou č. 552, IČO: 31 372 490 podľa § 44 ods. 1 písm. a) a d) ZKV, ktorý bol vyhlásený uznesením pod č.k. 11K 40/2004 - 119 zo dňa 07.03.2005.

            Súd  z b a v u j e  JUDr. Jozefa Hurtiša, advokáta, Hviezdoslavova 3, 971 01  Prievidza, funkcie správcu konkurznej podstaty.

            O odmene správcov súd rozhodol uznesením o schválení konečnej správy.

            Žiaden z účastníkov nemá právo na úhradu trov konania.

 

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.   V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na  § 66e ods. 1 ZKV) v akom rozsahu sa napáda,     v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. v nadväznosti na    § 66 ods. 1 ZKV).

                            Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu uvedené v § 14 ZKV, platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).

 

V Bratislave, dňa  13.12.2011 

                                                                                                   JUDr. Lýdia Noskovičová

                                                                                                                  s u d c a