Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 1K 136/2004

1. dôchodková a. s. Bratislava

  • Spisová značka č. 1K 136/2004
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 95 z roku 2012 dňa 18.5.2012
  • Úpadca 1. dôchodková a. s. Bratislava
    IČO: 31400469
    Typ zverejnenia: uznesenie o zrušení konkurzu
  • Krajský súd Krajský súd Bratislava
Text

                                                                                                                       1K/136/2004-1899

                                                                                                                          IČS 1004115796

                                                                                 U Z N E S E N I E

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: 1. dôchodková a. s., sídlom Nám. 1. mája 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 400 469, takto

 

                                                                              r o z h o d o l :

 

            Súd  z r u š u j e  konkurz vyhlásený uznesením tunajšieho súdu zo dňa 29.03.2005, pod č. k. 1K 136/04-204 z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz.

            Z b a v u j e   JUDr. Petra Kubíka, sídlom AK Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava,  funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

P o u č e n i e :  Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote  30 dní

                           od   jeho publikovania  v Obchodnom vestníku na Krajskom súde

                           v Bratislave.

 

V Bratislave, dňa 15.05.2012

   

                                                                                                                 JUDr. Eugen Palášthy

                                                                                                                            sudca