Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 3K/19/1999

ZVZ, s.r.o., so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Štúrovo nábrežie č. 2092/4

Text

Krajský  súd  v   Košiciach v   konkurznej veci úpadcu: ZVZ, s.r.o., so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Štúrovo nábrežie č. 2092/4, IČO: 31 337 121,  takto

r o z h o d o l :

            Z r u š u j e   konkurz   vyhlásený   na   majetok   úpadcu:  ZVZ, s.r.o., so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Štúrovo nábrežie č. 2092/4, IČO: 31 337 121.

            Z b a v u j e   JUDr. Melániu Burdovú, advokátku, Dlhé nad Cirochou č. 510, funkcie správcu konkurznej podstaty.

            P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho

                                    zverejnenia  v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach

 

                                    V Košiciach dňa 20. júla 2012

                                                                                                          JUDr. Roman Rizman

                                                                                                                predseda senátu