Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 55K/176/2004

KM, s.r.o. " v konkurze"

  • Spisová značka č. 55K/176/2004
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 155 z roku 2012 dňa 13.8.2012
  • Úpadca KM, s.r.o. " v konkurze"
    IČO: 36047902
    Typ zverejnenia: uznesenie o zrušení konkurzu
  • Krajský súd Krajský súd Banská Bystrica
Text

 

55K/176/2004-1545

  UZNESENIE

SKRÁTENÉ ZNENIE

 Krajský súd v Banskej Bystrici  v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KM, s.r.o. „v konkurze“, Fabianka 2025, Lučenec o  návrhu správcu  konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Veselého, Mierová č. 1, Veľký Krtíš  na zrušenie konkurzu takto

 r  o z h o d o l :

             Súd    z r u š u j e      konkurz   vyhlásený     na    majetok     úpadcu  KM, s.r.o. „v konkurze“, Fabianka 2025, Lučenec , IČO :  36 047 902.

             Súd  z b a v u j e  JUDr.  Jozefa Veselého, Mierová č. 1, Veľký Krtíš  funkcie  správcu konkurznej  podstaty.

             Toto uznesenie je vykonateľné až po jeho právoplatnosti.

 

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníka na súde proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 

V Banskej Bystrici, dňa   9. augusta  2012

 

                                                                                              JUDr. Miroslav Klátik

                                                                                                          sudca

 

Za správnosť vyhotovenia :  Vanda Debnáriková