Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 5K/56/2002

REIMANUS spol. s r.o., Pavla Horova 18, Prešov

  • Spisová značka č. 5K/56/2002
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 155 z roku 2012 dňa 13.8.2012
  • Úpadca REIMANUS spol. s r.o., Pavla Horova 18, Prešov
    IČO: 31665586
    Typ zverejnenia: uznesenie o zrušení konkurzu
  • Krajský súd Krajský súd Košice
Text

 Krajský  súd  v   Košiciach v   konkurznej veci úpadcu:  REIMANUS, spol. s r.o., Pavla Horova 18, Prešov, IČO: 31 665 586,  takto

r o z h o d o l :

            Z r u š u j e   konkurz   vyhlásený   na   majetok   úpadcu:  REIMANUS, spol. s r.o., Pavla Horova 18, Prešov, IČO: 31 665 586.                

            Z b a v u j e   JUDr. Soňu Géciovú, advokátku, Štúrova 44, Košice, funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

            P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho

                                    zverejnenia  v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach

 

                                    V Košiciach dňa 7. augusta 2012

 

                                                                                                          JUDr. Roman Rizman

                                                                                                                predseda senátu