Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 2K/2/1998

Semenár Spišské Vlachy a.s.,

 • Spisová značka č. 2K/2/1998
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 82 z roku 2015 dňa 30.4.2015
 • Úpadca Semenár Spišské Vlachy a.s.,
  IČO: 31703089
  Jarná 18
  05361  Spišské Vlachy
  Typ zverejnenia: uznesenie o odvolaní správcu
 • Krajský súd Krajský súd Košice
Text

                                                                                                                                                            2K/2/1998-504

                                                                                           U Z N E S E N I E

 

            Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Semenár Spišské  Vlachy, a. s.,  so sídlom v Spišských Vlachoch, ul. Jarná 18,  IČO: 31 703 089, takto

                                                                                              r o z h o d o l :

            Z b a v u j e   JUDr. Atilu Bohácsa, Hlavná 714/168, Kráľovský Chlmec, funkcie správcu konkurznej podstaty.

            U s t a n o v u j e  PERSPECTA Recovery, k.s., Ružová dolina 25, Bratislava, kancelária: Bardejovské kúpele 30, Bardejov, do funkcie nového správcu konkurznej podstaty.

            

            P o u č e n i e :  Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom

                                        súde v Košiciach.       

                            

V Košiciach dňa 22. apríla 2015  

                                                              

                                                                                                               JUDr. Drahomíra Brixiová

                                                                                                                          samosudkyňa