Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 4K 66/2003

ZVL SVM – Spoločnosť pre výrobu motocyklov, s.r.o. v konkurze

Text

                                                                                                                                                   č. k. 4K 66/2003 - 281

                                                                                                                                                           IČS: 1003896442

 

 

                                                                                  U z n e s e n i e

 

 

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: ZVL SVM – Spoločnosť pre výrobu motocyklov, s.r.o. v konkurze, Centrum 12/17, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 618 821, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Michalom Strakom, Hlavná 6, 927 01 Šaľa, takto

 

 

                                                                                  r o z h o d o l  :

 

 

            Súd   z r u š u j e   konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: ZVL SVM – Spoločnosť pre výrobu motocyklov, s.r.o. v konkurze, Centrum 12/17, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 618 821, podľa § 44 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

            Súd   z b a v u j e   JUDr. Michala Straku, Hlavná 6, 927 01 Šaľa, funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

P o u č e n i e :  Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na  § 66e ods. 1 ZKV) v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. v nadväznosti na § 66 ods. 1 ZKV). Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu uvedené v § 14 ZKV, platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV). Na základe zoznamu prihlášok možno po právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu viesť pre zistenú pohľadávku výkon rozhodnutia alebo  exekúciu na majetok úpadcu (§ 45 ods. 2 ZKV).

 

V Bratislave, dňa 08.12.2015

 

 

                                                                                                       JUDr. Lýdia Noskovičová

                                                                                                                       s u d c a