Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 3K/28/2005

Štátny majetok Bajč, štátny podnik v likvidácii

 • Spisová značka č. 3K/28/2005
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 74 z roku 2017 dňa 18.4.2017
 • Úpadca Štátny majetok Bajč, štátny podnik v likvidácii
  IČO: 00192881
  Bajč
  946 54    Bajč
  Typ zverejnenia: iné
 • Krajský súd Krajský súd v Bratislave
Text

                                                                                                          č.k. 3K/28/2005-601

                                                                                                          IČS: 1005200930

 

                                                                                   UZNESENIE

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Štátny majetok Bajč, štátny podnik v likvidácii, 946 54 Bajč, IČO: 00 192 881, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. Ján Súkeník, AK, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, o schválení konečnej správy o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu, takto

                                                                                      rozhodol:

            Súd konečnú správu o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty   schvaľuje   tak, ako ju predložil správca konkurznej podstaty JUDr. Ján Súkeník dňa 08.02.2017.

Poučenie:          Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ustanovený správca konkurznej podstaty, úpadca a veritelia, ktorí podali námietky v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.

 

 

V Bratislave, dňa 28.03.2017                                                                       JUDr. Eugen Palášthy

                                                                                                                                         sudca