Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka Z-2-3K/11/1993

Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach

 • Spisová značka č. Z-2-3K/11/1993
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 85 z roku 2017 dňa 4.5.2017
 • Úpadca Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach
  IČO: 00198650
  Pohranice
  951 02   Pohranice
  Typ zverejnenia: uznesenie o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov
 • Krajský súd Krajský súd v Bratislave
Text

                                                                                                          č.k. Z-2-3K/11/1993-1014

                                                                                                          IČS: 1093898362

 

                                                                                 UZNESENIE

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach, 951 02 Pohranice, IČO: 00 198 650, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. Alojz Rakovský, Miletičova 21, 821 08 Bratislava, na návrh veriteľa: D&I CONSULTING LIMITED, o zvolanie schôdze konkurzných veriteľov, takto

                                                                                  rozhodol:

            Súd   zvoláva   schôdzu konkurzných veriteľov na deň 23. mája 2017 (utorok) o 10.15 hod., č. dv. 37, prízemie, v budove Justičného paláca, Záhradnícka 10, Bratislava.

            Predmetom rokovania schôdze konkurzných veriteľov je schválenie návrhu konkurzného veriteľa na ustanovenie nového správcu konkurznej podstaty.

            Návrh na prerokovanie bodu: Schválenie paušálnej náhrady výdavkov správcu za užívanie priestorov kancelárie, administratívno-personálne zabezpečenie vedenia agendy,   zamieta.

Poučenie:          Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Veritelia majú právo, nie však povinnosť, zúčastniť sa schôdze konkurzných veriteľov. Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

 

V Bratislave, dňa 02.05.2017

 

                                                                                                           JUDr. Eugen Palášthy

                                                                                                                         sudca