Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 1K/299/1998

Old Herold Ferm a.s. v konkurze

 • Spisová značka č. 1K/299/1998
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 183 z roku 2018 dňa 21.9.2018
 • Úpadca Old Herold Ferm a.s. v konkurze
  IČO: 31411428
  Bratislavská 36
  911 74  Trenčín
  Typ zverejnenia: iné
 • Krajský súd Krajský súd v Bratislave
Text

                                                                                                       ECLI:SK:KSBA:2018:1098896502.3

                                                                                                       č.k. 1K/299/1998 - 1392

                                                                                                       IČS: 1098896502

 

                                                                                 UZNESENIE

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Old Herold Ferm a.s. v konkurze, Bratislavská 36, 911 74 Trenčín, IČO: 31 411 428, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. Oliver Korec, Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, o schválení konečnej správy o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu, takto

                                                                                   rozhodol:

            Súd konečnú správu o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty   schvaľuje   tak, ako ju predložil správca konkurznej podstaty JUDr. Oliver Korec dňa 12.12.2017.

Poučenie:          Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ustanovený správca konkurznej podstaty, úpadca a veritelia, ktorí podali námietky v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.

 

V Bratislave, dňa 18.09.2018

                                                                                                          JUDr. Eugen Palášthy

                                                                                                                          sudca