Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 6K/264/1998

Závody ťažkého strojárenstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze

Text

                                                                                                             ECLI:SK:KSBA:2020:1098896603.1

                                                                                                             č.k. 6K/264/1998 - 1744

                                                                                                              IČS: 1098896603

 

                                                                                 UZNESENIE

            Krajský súd v Bratislave v konkurze úpadcu: Závody ťažkého strojárenstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze, Továrenská ul., 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 001 708, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. Vojtech Agner, Špitálska 10, P.O.BOX 4, 811 08 Bratislava, o schválenie konečnej správy o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu, takto

                                                                                  rozhodol:

            Súd Konečnú správu o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovanie odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty   schvaľuje   tak, ako ju predložil správca konkurznej podstaty JUDr. Vojtech Agner dňa 20.01.2020.

Poučenie:     Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ustanovený správca konkurznej podstaty, úpadca a veritelia, ktorí podali námietky v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.

 

V Bratislave dňa 10.03.2020

 

                                                                                                          JUDr. Eugen Palášthy

                                                                                                                          sudca